ข่าวประชาสัมพันธ์
งดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ศธ 0211.6/3358 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้โรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่งที่สอบปลายภาคเรียนเสร็จสิ้นแล้วประกาศปิดภาคเรียนและไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่นๆต่อไป

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการดังกล่าวด้วยห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนและผู้ปกครองฯ จึงของดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ
ตามมาตรการดังกล่าว และเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนฯ
จึงขอแจ้งกำหนดการในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ดังต่อไปนี้

{C}1.      ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

{C}2.              นักเรียนทุกระดับชั้นมารับเอกสารทางการเรียน  วันพุธ ที่ 1 เมษายน  2563

{C}3.      ประชุมผู้ปกครองฯ รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน พร้อมตารางสอน ของภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563  วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ แผนกประถมโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่

ระดับอนุบาลฯ   เวลา 08.30น. – 10.00 น.

ระดับประถมฯ    เวลา 10.30น. – 12.00 น.

{C}4.      กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมฯ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  เป็นต้นไป

{C}5.      เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563

และขอความร่วมมือผู้ปกครองฯติดตามข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทาง ดังนี้ www.tantip.ac.th และ https://www.facebook.com/AnubaantantipSchool ขอพระเจ้าเพิ่มพูนพระพรให้ท่านและครอบครัวตลอดไป

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,17:44   อ่าน 3773 ครั้ง