ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

พ.ศ.2513มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้พิจารณาเห็นว่าควรจะได้จัดตั้งหอพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล และมีความต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงได้จัดตั้งหอพักนักเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2513ใช้ชื่อว่าหอพักคริสเตียนแม่สะเรียงมี น..สุรัตน์ วิชัยเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักประเภท ชาย -หญิง
         ต่อมา เมื่อทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา กระจายไปในหมู่บ้านและตำบลต่าง ๆ ทางมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จึงเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะมีหอพักอีกต่อไป ดังนั้นจึงได้เลิกกิจการหอพักในปี2522 และ น.ส.สุรัตน์ วิชัย ได้มองเห็นว่า อาคารหอพักดังกล่าวน่าจะใช้ประโยชน์ในด้านอื่นอีก จึงได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2522ใช้ชื่อว่า “สถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลคริสเตียน”และ ต่อมาได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาใช้ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลคริสเตียนแม่สะเรียง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ โดยได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 28มีนาคมพ.ศ.2529และ ได้บรรจุ
น.ส.สุรัตน์วิชัย เป็นผู้รับใบอนุญาต
/ ผู้จัดการ / ครูใหญ่ และ ครู เมื่อวันที่   19 ธันวาคม พ..2529
          วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2531 ได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร จากหลักสูตรอนุบาล
2 ปี เป็นหลักสูตรอนุบาล
3 ปี

          วันที่ 15 กรกฎาคม พ..2539 ได้แต่งตั้ง นางสาวศิณี     ตาน้อย เป็นครูใหญ่

          วันที่ 1 ตุลาคม พ..2544      ได้แต่งตั้ง นายวราวุธ      วุฒิ    เป็นผู้จัดการโรงเรียน

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 ได้รับการอนุญาตให้ขยายหลักสูตรและชั้นเรียน จากระดับอนุบาลศึกษาเป็น ระดับประถมศึกษา ตามใบอนุญาตที่ 2/2545 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ..2545

         ปีการศึกษา 2545ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนจำนวน 37 คน เป็นนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 22 คน โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521(แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2533)และ ได้จัดให้มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพและ วิชาพิเศษ คือวิชาว่ายน้ำ โดยอาศัยสระว่ายน้ำของเอกชนในชุมชน คือ สระว่ายน้ำชูเกียรติ สอนว่ายน้ำตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         ปีการศึกษา 2547โรงเรียนใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546สำหรับชั้นอนุบาลปีที่1-3และ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้น ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ทางโรงเรียนได้จัดให้เรียนวิชาดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย แทนการเรียนว่ายน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ได้เรียนว่ายน้ำมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 3และ เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น โดยมีคุณครูแทนไหวดี ข้าราชการบำนาญ เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มาช่วยสอนนักเรียน

         ปีการศึกษา 2551ทางราชการได้กำหนดให้ใช้พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชนพุทธศักราช 2551จึงได้แต่งตั้งให้ นายวราวุธ วุฒิ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้จัดการโรงเรียน และแต่งตั้ง
นางนันทนา วุฒิ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน

         ปีการศึกษา 2555ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นางสมศรี ไชยเศรษฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และแต่งตั้งให้นายทยากร บุษยาวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียน

ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 731คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10มิถุนายน 2555)ประกอบด้วยนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 335 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 396 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 51 คนประกอบด้วยครูจำนวน 40คน บรรจุแล้ว 25 คน เป็นครูอัตราจ้าง 15คน และเจ้าหน้าที่/คนงานจำนวน 11 คน