ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอารีย์ สุวรรณศรี
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1

นางจุฑาทิพย์ บุษยาวรรณ
ครูพี่เลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาล 1

นางสาวกฤษณา จันตา
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 2

นางสาวทิวากร สารทอง
ครูพี่เลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาล 2

นางศศิธร ทวีทิพย์มงคล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาววรรณิภา นำชัยทศพล
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1

นางวรีรัตน์ อำนาจฟุ้ง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางจันทร์ฉาย ประดับภูทอง
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวกนกวรรณ นันติ๊
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวขวัญฤทัย ตานะเศรษฐ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวอุทุมพร บุษยาวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางปัทมาภรณ์ ฟุ้งอมรกุล
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/1

นางผ่องศรี ชูวงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวบุปผา สมใจ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางพะเยาว์ เทียนชัยพนา
ครูพี่เลี้ยง ชั้นอนุบาล 2

นางนงคราญ ดวงปา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางอัชลาพร ชูเกียรติวนา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางอรวรรณ ศรีพนามีชัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวสมพร สุขาวรรณ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3

นางประภาพร ราษฎร์นาลิน
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3