ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรัตน์ วิชัย
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529 - พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายวราวุธ วุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 - 30 มีนาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสมศรี ไชยเศรษฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 0819924780
อีเมล์ : s_chiyasate@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพงษ์ ลี้ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0821932109
อีเมล์ : peerawong1955@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายทยากร บุษยาวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0987470449
อีเมล์ : tayakornb2008@gmail.com