เจ้าหน้าที่ แผนกประถมศึกษา

นางเจนจิรา เรืองวิไลพรรู้
หัวหน้าแม่ครัวและอาคารสถานที่แผนกประถมฯ

นางจิตรลดา กระจายความรู้
แม่ครัวและอาคารสถานที่แผนกประถมฯ

นางสาวสิเรียม มีเขียว
แม่ครัวและอาคารสถานที่แผนกประถมฯ

นายสุริยา ไพรเพลิน
งานซ่อมบำรุงและสิ่งแวดล้อม

นางมาลี มาลาคำดวง
แม่ครัวและอาคารสถานที่แผนกประถมฯ

นายสุวิทย์ กุศลนิยมไทย
งานซ่อมบำรุงและสิ่งแวดล้อม