ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 1 โดย... อาจารย์วนิดา มูลเมือง
โคโลสี 3:20

     "ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดา มารดาของตนทุกอย่าง เพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า"

Colossians 3 : 20 
     "Children, it  is  your  Christian  duty  to  obey  your  parents  always.  for  that  is  what  pleases  God."


               

ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 2 โดย... อาจารย์ขนิษฐา มิ่งอรุณมงคล
สุภาษิต 15 : 33

     "ความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญา และความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติ"

Proverbs 15 : 33 
     "Reverence  for  the  Lord  is  an  education  in  itself.  You  must  be  humble  before  you  can  ever  receive  honors."


                                                                             
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 3 โดย... อาจารย์ชิโน มงคลชาติสกุล
มัทธิว 23 : 12

     "ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง  ผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้น"

Matthew 23 : 12 
"Whoever  makes  himself  great  will  be  humbled. and  whoever  humbles  himself  will  be  made  great."


           
                                                                            
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 4 โดย... อาจารย์เนาวรัตน์ ขันธ์เขียว
มัทธิว 13 : 9

     "ใครมีหูจงฟังเถิด"

Matthew 13 : 9     
     And  Jesus  concluded.  "Listen, then,  if  you  have  ears!"


              
                                                                           
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 5 โดย... อาจารย์ราตรี รุ่งเรือง
ฟิลิปปี 2 : 3

     "อย่าทำสิ่งใดในการชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว"

Pillippians 2 : 3 
     "Don't  do  anythings  from  selfish  ambition  or  from  a  cheap  desire  to  boast, but  be  humber  toward  one  another,  always  considering  others  better  than  yourselves."


              
                                                                         
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 6 โดย... อาจารย์วิไลพร ภักดิ์ปาน
โครินธ์ 8 : 1

     "เราทุกคนต่างก็มีความรู้ ความรู้ทำให้ลำพอง แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น"

1 Corinthians 8 : 1 
     "all  of  us  have  knowledge, as  they  say.  Such  knowleage, however, puffs  a  person  up  with  pride; but  love  builds  up.


               
โดย อาจารย์วิไลพร     ภักดิ์ปาน
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 7 โดย... อาจารย์สุนทรี ศิลาชาญ
มาระโก 5 : 36

     "อย่าวิตกกังวลเลย จงเชื่อเท่านั้นเถิด"

Mask  5  :  36   
     "Don't  be  afraid. only  believe."


                
                                                                      
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 8 โดย... อาจารย์สุทธินันต์ สรรเสริญบุญ
ฟิลิปปี 4 : 13

     "ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า"

Phiillippians 4 : 13 
     "I  have  the  strength  to  face  all  conditions  by  the  power  that  Christ  gives  me."


         
                                                                           
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 9 โดย... อาจารย์วัชรีภรณ์ แก้วสุธรรม
สุภาษิต 19 : 20

     "จงฟังคำแนะนำและรับคำเตือนสติเพื่อเจ้าจะได้ปัญญาสำหรับอนาคต"

Provebs  19 :  20 
     "If  you  listen  to  advice  and  are  willing  to  learn. one  day  you  will  be  wise."


              
                                                                 
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 10 โดย...อาจารย์นงคราญ ดวงปา
โรม 12 : 21

     "อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี"

Romans 12 : 21 
     "Do not  let  evil  defeat  you:  instead.conquer  evil  with  good."


          

                                                                       
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 11 โดย...อาจารย์อัชลาพร ชูเกียรติวนา
สัปดาห์ที่ 11   มัทธิว 22 : 39

     "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง"

Matthew 22 : 39     
     "Love your neighbor as you love yourself"


       
                                                                         
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 12 โดย...อาจารย์อุทุมพร บุษยาวรรณ
สุภาษิต 16 : 21

     "คนใจฉลาดเรียกว่าเป็นคนมีความพินิจและวาจาแช่มชื่นเพิ่มอำนาจการสั่งสอน"

Proverbs 16 : 21 
     "A  wise,  mature  person  is  known  for  his  understanding. The  more  pieasant  his  words. the  more persuasive  he is."


             
                                                                        
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 13 โดย...อาจารย์อำนวยพร จันทรส
ฮีบรู 11 : 1

     "ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไ้ว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง"

Hebrews 11 : 1
     "To have faith is to be sure of the things we hope for.to be certain of the things we can not see."


               

                                                                    
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ 14 โดย...อาจารย์พะเยาว์ เทียนชัยพนา
สดุดี 145 : 18 \

     "พระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริง"

Psalm 145 : 18

      " He is near to those who call to him. who call to him with sincerity.


  
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ 15 โดย... อาจารย์อรวรรณ ศรีพนามีชัย
สดุดี 37 : 5

     "จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระำทำให้สำเร็จ"

Psalm 37 : 5

      " Give yourself to the Lord; trust in him, and he will help you..

ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 16 โดย... อาจารย์ผ่องศรี ชูวงศ์
สุภาษิต 19 : 20

     "จงฟังคำแนะนำและรับคำเตือนสติ เพื่อเจ้าจะได้มีปัญญาสำหรับอนาคต"

Proverbs 19 : 20

      " If  you  listen  to  advice  and  are  willing  to  learn, one day  you  will  be  wise."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 17 โดย... อาจารย์สรัญญา จิตสว่าง
  ฟิลิปปี  4 : 13

     "ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้  โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า"

Phillippians 19 : 20

      " I can do all things through Christ which strengtheneth me. "
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ที่ 18 โดย... อาจารย์จันทร์ฉาย ประดับภูทอง
โคโลสี 4 : 6 

          "จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน"


Colossians : 4 : 6

          " Your  Speech  should  always  be  pleasant  and  interesting, and  you  should  know  how  to  give  the  right  anwer  to  everyone."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ที่ 19 โดย... อาจารย์ศิณี ตาน้อย
สุภาษิต 23 : 12
          "จงเอาใจของเจ้ารับคำสั่งสอน และเอาหูของเจ้ารับถ้อยคำแห่งความรู้"


Proverbs  23 : 12
          "Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ที่ 20 โดย... อาจารย์ภานุมาศ กุณะ
มัทธิว 7 : 7  
          "จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน


Matthew 7: 7
          "Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ที่ 21 โดย...อาจารย์เดือนเพ็ญ เกิดโอฬาร
สดุดี 23 : 1

          "พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน"

PSALM 23: 1

          "The Lord is my shepherd. I will always have everything I need.
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ที่ 22 โดย...อาจารย์ขนิษฐา มิ่งอรุณมงคล
โคโลสี  3 : 15

          "จงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่าน"

PSALM 23: 1

          "The  peace  that  Christ  gives  is  to  guide  you  in  the  decisions  you  make."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ที่ 23 โดย...อาจารย์ชิโน มงคลชาติสกุล
สดุดี  141 : 3

          "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอรักษาประตูริมฝีปากของข้าพระองค์"

PSALM 141 : 3

          "Lord , place a guard at my mouth, a sentry  at  the  door  of  my  lips.
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ที่ 24 โดย...อาจารย์เนาวรัตน์ ขันธ์เขียว
1  เธสะโลนิกา  5 : 16

          "จงชื่นบานอยู่เสมอ"

1 Thessalonians  5 : 6

          "Be  joyful  always.
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 25 โดย... อาจารย์ราตรี รุ่งเรือง
ลูกา  16 : 10

          "คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน""

Luke 16 : 10

          "Whoever  is  faithful  in  small  matters  will  be  faithful  in  large  ones; whoever  is  dishonest  in  small  wii  be  dishonest  in  large  ones."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 26 โดย... อาจารย์สุนทรี ศิลาชาญ
มาระโก  5 : 36

          "ฝ่ายพระเยซูไม่ทรงฟังที่เขาว่านั้น จึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่า "อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้นเถิด"

Mark 5 : 36

          "Jesus paid no attention tog what they said, but told him  "Don't be afraid. only  believe."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 27 โดย... อาจารย์วิไลพร ภักดิ์ปาน
อพยพ  20 : 12

          "จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า"

Exodus 20 : 12

          "Respect  your  father and  mother  so  that  you  may  live  a  long  time  in  the  land  that  I  am  giving  you."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 28 โดย... อาจารย์วัชรีภรณ์ แก้วสุธรรม
ลูกา  1 : 37

          "เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้ากระทำไม่ได้"
 
Luke 1 : 37

          "For  there  is  nothing  that  God  cannot  do."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 29 โดย... อาจารย์สุทธินันต์ สรรเสริญบุญ
กิจการ  20 :35

          "การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ"

  Acts 20 : 35

          "There  is  more  happiness  in  giving  than  in  receiving."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 30 โดย... อาจารย์นงคราญ ดวงปา
ยอห์น  3 : 16

          "เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์"

 John 3 : 16

          "For  God  love  the  world  so  much  that    he  gave  his  only  Son, so  that  everyone  who  believes in  him  may  not  die  but  have  eternal  life."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 31 โดย... อาจารย์อัชลาพร ชูเกียรติวนา
เอเฟซัส  4 : 32

          "ท่านจงมีเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และให้อภัยกัน เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น"

Ephesians 4 : 32

          "Instead. be  kind  and  tender-hearted  to  one  another, as  God  has  forgiven  you  through  Christ.  "
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 32 โดย... อาจารย์อำนวยพร จันทรส
อิสยาห์  1 : 17

          "จงฝึกกระทำดี  จงแสวงหาความยุติธรรม  จงบรรเทาผู้ถูกบีบบังคับ  จงป้องกันให้ลูกกำพร้าพ่อ  จงสู้ความเพื่อหญิงม่าย"

  Isaiah  1 : 17

          "and  learn  to  do  right. See  that  justice  is  done -  help  those  who  are  oppressed.  Give  orphans their  rights, and  defend  widows"
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 33 โดย... อาจารย์พะเยาว์ เทียนชัยพนา
1 ยอห์น  4 : 12

          "ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตย์อยู่ในเราทั้งหลาย และ ความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา"

1 John 4 : 12

          "No one has ever seen God.But  if  we  love  one  another.God  lives  in  union  with  us.and his  love  is  made  perfect  in  us"
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 34 โดย... อาจารย์อรวรรณ ศรีพนามีชัย
เยเรมีย์  17 : 77

          "คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า"

  Jeremeah  17 : 7

          "But  I  will  bless  the  person  who  puts  his  trust  in  me."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 35 โดย... อาจารย์ธัญลักษณ์ แก้วใส
มัทธิว  7 : 7

          "จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน"

Matthew  7 : 7

          "Ask, and  you  will  receive; seek, and  you  will  find; knock, and  the  door  will  be  opened to  you "
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 36 โดย...อาจารย์อุทุมพร บุษยาวรรณ
มัทธิว  5 : 7

          "  บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา  ผู้นั้นเป็นสุข  เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ"

Matthew  5 : 7

          "Happy  are  those  who  are  merciful  to others; God  will  merciful  to  them! "
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ที่ 37 โดย...อาจารย์เดือนเพ็ญ พานทอง
1  โครินธ์  13 : 4

          "ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้  ความรักไม่อิจฉา  ไม่อวดตัว  ไม่หยิ่งผยอง"

1 Corinthians  13 : 4

          "Love  is  patient  and  kind; it  is  not  jealous  or  conceited  or  Proud: "
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 38 โดย... อาจารย์ผ่องศรี ชูวงศ์
กาลาเทีย  6 : 9

          "อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี  เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว  เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร"

Galatians  6 : 9

          "So  let  us  not  become  tired  of  doing  good;  for  if  we  do  not  give  up, the  time  will  come  when  we  will  reap  the  harvest."
ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ ที่ 39 โดย... อาจารย์สรัญญา จิตสว่าง
สุภาษิต 31 : 30
          "เสน่ห์เป็นของหลอกลวง  และความงามก็เปล่าประโยชน์  แต่สตรียำเกรงพระเจ้า  สมควรได้รับคำสรรเสริญ"


Proverbs  31 : 30
          "Charm  is  deceptive  and  beauty  disappears,  but  a  woman  who  honors  the  Lord  should  be  praised."