ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวรากร วงศ์บุญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางบัวพันธ์ จารุเฉลิม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1