ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานธุรการ

นางสาวสุจิตรา วิชาศักดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางลินดา ขจรศักดิ์ศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเกษม จันตา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ