ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเพิ่มโชค ทะดี
ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ว่ายน้ำ /ดูแลรับผิดชอบห้องพยาบาล ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ เกียรติยศ
ครู