ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานการเงิน และ บัญชี

นางยุวรัตน์ กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่การเงิน และการบัญชี แผนกปฐมวัย

นางสาวสุพัตรา วิชาศักดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน และการบัญชี แผนกประถม