ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์  เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้   ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้   มีคุณธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด   มีครูและบุคลากรมืออาชีพ   โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 
ปรัชญาของโรงเรียน        

“คุณธรรมนำวิทยาการ”

                   หมายถึง มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกโดยมีวิทยาการความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องประกอบกับการเป็นผู้มีคุณธรรม ด้วยการนับถือและปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์ศาสดาที่ตนนับถืออยู่ จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งปรัชญาของโรงเรียนนี้ เป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายการปฏิบัติพันธกิจของบุคลากรในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ดังในพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า “มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” มัทธิว 4 : 4      

 

คำขวัญ

พัฒนาการเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม

นำด้านวิชาการ   สู่ความเป็นสากล