ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนือ
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายประเสริฐ เกิดมงคล
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านสาขาดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง

นายธงชัย เทพวงค์
ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล