ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา มิ่งอรุณมงคล
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางนิภาพร เถนมหาชัย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูประจำชั้นป.4/1รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวหนึ่งฤทัย รินก๋อง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเนาวรัตน์ ขันธ์เขียว
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจินดา ภูมิไท
ครู