ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูคริสเตียนศึกษา

นางสาวดรุณี ดอยฟ้ากว้าง
ครูคริสเตียนศึกษา

นางปัทมาภรณ์ ฟุ้งอมรกุล
ครูคริสเตียนศึกษา