ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ แผนกปฐมวัย

นางบัวเขียว จันตา
งานพัสดุและเจ้าหน้าที่ร้านสวัสดิการ

นางสาวบัวบาน ทวีสุขตระกูล
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคาร 1 (อำนวยการ)และบริการทั่วไป แผนกอนุบาล

นางธนัญญา ครรชิตงามพันธ์