ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2553
นักเรียนชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2553 รับวุฒิบัตร

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ื 3 ปีการศึกษา 2553 รับประกาศเกียรติบัตร