ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา วนาสถิตย์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการมูลนิธิกิจกรุณา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทยากร บุษยาวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
เบอร์โทร : 0887924198
อีเมล์ : tayakornb2008@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร บุญพอ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรทัย เพื่อนฝูง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชียร เกลอดู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ ขันธ์เขียว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ แก้วทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน:โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรากร วงศ์บุญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครู:โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
เบอร์โทร : 0860990726
อีเมล์ : srimalaew@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพงษ์ ลี้ตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โดยตำแหน่ง:ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
เบอร์โทร : 0821932109
อีเมล์ : peerapong1955@gmail.com