ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศุภชัย บุญทิพย์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและครูประจำชั้นป.5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเยาวภา จีวะระ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและครูผู้ช่วยชั้น ป.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวศิณี ตาน้อย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสายันต์ จีนา
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวนิดา มูลเมือง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นาง จิรัชญา พานทอง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3