ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชาลินี โค้วตระกูล
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูประจำชั้น ป.3/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจุไรวรรณ ผู้คงความเพียร
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้ช่วยชั้น ป.1/1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอัญชลี เผ่าพันธุ์เหนือ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชิโน มงคลชาติสกุล
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชลิดา จารุศิลป์เสรีกุล
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2