ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2552
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 รับประกาศเกียรติบัตร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 รับหนังสือรับรองผลการเรียน

งานคริสตมาสโรงเรียนอปีการศึกษา 2552