ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 1919 เด็กหญิง ณิชกานต์ เงินแก๊ง 8 มิ.ย. 2551 1580401325885 0

2 1976 เด็กชาย กฤติพงษ์ เด่นดอกไม้ 6 มิ.ย. 2551 1580401325851 0

3 2004 เด็กหญิง สุภนิดา คมสาคร 27 มี.ค. 2551 1580401324030 0

4 2046 เด็กชาย ติณห์ จอมประหยัด 11 เม.ย. 2551 1630500237177 0

5 2048 เด็กชาย พรรษิษฐ์ ศรีอารีย์ 12 มิ.ย. 2551 1509966651709 0

6 2049 เด็กชาย กมลพัชร์ โพธิ 14 ก.ค. 2551 1580401326733 0

7 2050 เด็กชาย สิรวิชญ์ ศิริโชติวัฒน์ 24 ก.ค. 2551 1580401327004 0

8 2051 เด็กชาย ธาราธาร ชัยรักษาพันธ์ 25 ก.ค. 2551 1580401326971 0

9 2052 เด็กชาย ธารณ์ จันทร์ลอย 1 ส.ค. 2551 1500701417203 0

10 2053 เด็กชาย โยชูวา ชนะเผ่าภูรี 4 ส.ค. 2551 1589900201403 0

11 2054 เด็กชาย ธารเทพ อำนวยพรเลิศ 11 ส.ค. 2551 1580401327381 0

12 2055 เด็กชาย วศิน เปล่งฉวีวรรณ 1 ต.ค. 2551 1580600142250 0

13 2056 เด็กชาย ศุภกันต์ คำมูล 16 ต.ค. 2551 1580401329163 0

14 2057 เด็กชาย ธนกฤต เทพจันทร์ 1 ธ.ค. 2551 1580401330447 0

15 2058 เด็กชาย นิเวศ คงประหยัด 23 ธ.ค. 2551 1580401330927 0

16 2059 เด็กชาย ไชยพศ ลิลาสไผ่เงิน 11 ม.ค. 2551 1580401331532 0

17 2060 เด็กชาย กิตติพิชญ์ เจนวรนนท์ 21 ม.ค. 2551 1580401331826 0

18 2061 เด็กชาย พชรพล คงแดง 17 ก.พ. 2551 1580401332661 0

19 2062 เด็กชาย วีรภัทร สิริชาติ 7 มี.ค. 2551 1580401333039 0

20 2063 เด็กชาย ฉัตรกวินต์ ปาโจด 28 มี.ค. 2552 1580401333462 0

21 2064 เด็กชาย พิชยดนย์ หม่องน่าน 23 พ.ค. 2552 1580401334744 0

22 2066 เด็กหญิง ปณิดา แอะมุย 9 เม.ย. 2551 1580600140834 0

23 2068 เด็กชาย ณัชชา ชัยนำบิน 20 มิ.ย. 2551 1580401326156 0

24 2069 เด็กหญิง วาสินี วิบูลย์วารศรี 2 ก.ค. 2551 1580401326431 0

25 2070 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ขรางามยิ่ง 13 ก.ค. 2551 1580401326717 0

26 2071 เด็กหญิง สุนิสา เชี่ยวชาญ 2 ส.ค. 2551 1101000218667 0

27 2072 เด็กหญิง ภมรกนก ใฝ่ทำดี 25 ส.ค. 2551 1580401327756 0

28 2073 เด็กหญิง พีรชยา แสงทอง 16 ก.ย. 2551 1580401328221 0

29 2074 เด็กหญิง ตุสิตา ชิงชัย 3 ก.ย. 2551 1100704055993 0

30 2075 เด็กหญิง ธัญชนก ฤฤษ์ไพรวัน 5 ต.ค. 2551 1500701421626 0

31 2076 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ติ๊บปินวงค์ 5 พ.ย. 2551 1580401329741 0

32 2077 เด็กหญิง ณัฐณิชา หอมนาน 13 พ.ย. 2551 1500701424102 0

33 2078 เด็กหญิง ธัญชนก คำอ้าย 12 ธ.ค. 2551 1580401330773 0

34 2079 เด็กหญิง พิชาภา มาตยาบุญ 16 ธ.ค. 2551 1580401330889 0

35 2080 เด็กหญิง ปิยาพัชร นันทวรกาญจน์ 25 ธ.ค. 2551 1580401331010 0

36 2081 เด็กหญิง นภัสสร นตาอภิรักษ์ 12 ม.ค. 2552 1589800036940 0

37 2082 เด็กหญิง มัธวา มหาวัน 27 ม.ค. 2552 1209702484860 0

38 2083 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ศิริอางค์ 26 ก.พ. 2552 1639800410280 0

39 2084 เด็กหญิง ชนัญญา อาโน 13 มี.ค. 2552 1500701431397 0

40 2085 เด็กหญิง วรัญญา อมรใฝ่ประยูร 12 ก.ค. 2552 1580401335872 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 1945 เด็กชาย ยศภัทร เผือกพาคำ 30 เม.ย. 2551 1580401324951 0

2 1998 เด็กชาย หฤษฎ์ ชมภู 20 มิ.ย. 2551 1580401326164 0

3 2086 เด็กชาย ณัฐยศ ท้องพนาพร 14 เม.ย. 2551 1580401324536 0

4 2088 เด็กชาย พงศกร 22 พ.ค. 2551 0589689000816 0

5 2090 เด็กชาย วัชรพล เขตภูเขียว 5 ก.ค. 2551 1580401326512 0

6 2091 เด็กชาย ทิฐิพล พรรณธีรกุล 6 ก.ค. 2551 1580401326504 0

7 2092 เด็กชาย เผ่าพล เผ่าพันธุ์เหนือ 8 ก.ค. 2551 1580401326636 0

8 2093 เด็กชาย ศศิวัชธุ์ ผาติพันธ์ุสิน 6 ก.ย. 2551 1580401328078 0

9 2094 เด็กชาย ณชพล ปินตาแก้ว 8 ก.ย. 2551 1500701419681 0

10 2095 เด็กชาย นทีพัฒน์ พิจอมบุตร 19 ก.ย. 2551 1580401328442 0

11 2096 เด็กชาย ธนวัฒน์ ตานะเศรษฐ 1 พ.ย. 2551 1580401329562 0

12 2097 เด็กชาย นันทกร สุดสายเขียว 24 พ.ค. 2551 1509966679913 0

13 2098 เด็กชาย ธีรภัทร์ อินตา 30 ธ.ค. 2551 1539901032524 0

14 2099 เด็กชาย พัทธนันท์ พลพิพััฒน์ 30 ธ.ค. 2551 1580401331109 0

15 2100 เด็กชาย กันตพิชญ์ ฤทธาเกริกไกล 19 ม.ค. 2552 1580401331648 0

16 2101 เด็กชาย วรปรัชญ์ ทัดทูน 22 ม.ค. 2552 1200901529920 0

17 2102 เด็กชาย สิทธินนท์ การะบุตร 20 ก.พ. 2552 1509966697032 0

18 2103 เด็กชาย คนัสนันท์ วงค์คีรีสกุล 22 มิ.ย. 2552 1580401335503 0

19 2104 เด็กหญิง ณิชา ทองหล่อ 25 ม.ค. 2551 1580600140109 0

20 2105 เด็กหญิง พุทธิพร สวาททิศา 4 ก.พ. 2552 1580401332318 0

21 2106 เด็กหญิง ชัญญา ปันทวัง 2 พ.ค. 2551 1509966643951 0

22 2107 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สมจักร 6 มิ.ย. 2551 1580401325800 0

23 2108 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ชัยนำบิน 20 มิ.ย. 2551 1580401326172 0

24 2109 เด็กชาย ณัฐริกา วรีรัตน์ 25 ก.ค. 2551 1580401326458 0

25 2110 เด็กหญิง จินจุฑา สกุลไพรพัฒนา 1 ส.ค. 2551 1580401327292 0

26 2111 เด็กชาย พรีมริสา สุภาประพันธ์พงศ์ 13 ส.ค. 2551 1589800035676 0

27 2112 เด็กชาย วรกมล สริยะ 22 ก.ย. 2551 1500101148171 0

28 2113 เด็กชาย ธัญจิรา ฤกษ์ไพรวัน 5 ต.ค. 2551 1500701421618 0

29 2114 เด็กชาย ภัทร์กันย์ นันทวรกาญจน์ 27 ต.ค. 2551 1580401239333 0

30 2115 เด็กชาย กันติชา ขจรศักดิ์ศรี 22 พ.ย. 2551 1500701424803 0

31 2116 เด็กหญิง สุภัสสรา ไผ่โกวิทวงค์ 13 ธ.ค. 2551 1580401330722 0

32 2118 เด็กหญิง ณัฐภัทรา ศรีสวัสดิ์ 11 ม.ค. 2551 1580401331516 0

33 2119 เด็กชาย พิชญ์ภัฎฏ์ ดวงประภา 16 ม.ค. 2551 1580401331681 0

34 2120 เด็กชาย ธนัชพร ชำนาญคีรีไพร 23 มี.ค. 2551 1580401333331 0

35 2121 เด็กหญิง อภิชญา ศิริ 5 พ.ค. 2552 1580401334400 0

36 2122 เด็กหญิง ปิยดา ตรีสิทธินพคุณ 15 พ.ค. 2552 1589900205140 0

37 2123 เด็กชาย อภิกษณา กอพัฒนาพนา 25 พ.ค. 2551 1580401334710 0

38 2124 เด็กหญิง พิชชากร พงศ์ศิริ 19 มิ.ย. 2552 1500701437697 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 2125 เด็กชาย บวรภัค แสนละ 24 มี.ค. 2551 1580401323963 0

2 2126 เด็กชาย ธนกฤต ไชยวงค์ 14 ก.ค. 2551 1510101542252 0

3 2127 เด็กชาย พีรพัฒน์ กาวรรณ์ 25 พ.ค. 2551 1580401328159 0

4 2128 เด็กชาย วิชยุตม์ ฝั้นวีระ 13 ก.ย. 2551 1578000045935 0

5 2129 เด็กชาย ธีรัช จันทร์รักษ์ 24 ก.ย. 2551 1580401328558 0

6 2130 เด็กชาย ปิยวิศว์ อุทธิยา 8 ต.ค. 2551 1580401328914 0

7 2132 เด็กชาย วรากร มโนวอน 8 พ.ย. 2551 1509966678283 0

8 2133 เด็กชาย นันทนัช สุดสายเขียว 17 พ.ย. 2551 1509966679921 0

9 2134 เด็กชาย ณฐกร อูนจะนำ 1 ม.ค. 2552 1139800154172 0

10 2135 เด็กชาย คุณากร ปันนา 2 ม.ค. 2552 1509966688173 0

11 2136 เด็กชาย สุรัลต์ชาญ ไทสวัสดิ์กุล 3 ก.พ. 2552 1500701429112 0

12 2137 เด็กชาย กษิดิ์เดช นันไชย 6 มี.ค. 2552 5570300086152 0

13 2139 เด็กชาย ตรัยรัตน์ มูลประดิษฐ์ 3 พ.ค. 2552 1580401334345 0

14 2141 เด็กชาย อภินันท์ บัวเย็น 10 ก.ค. 2552 1500701439754 0

15 2142 เด็กชาย ภรณ์ชนก บูชาเลิศวรัญญู 19 พ.ค. 2551 1580401325419 0

16 2143 เด็กชาย กชกร จีวะระ 8 ส.ค. 2551 1580401327683 0

17 2144 เด็กหญิง สายธาร กอบบุญ 16 ส.ค. 2551 1580401327519 0

18 2146 เด็กหญิง พรนภัส สารสม 9 ก.ย. 2551 1500701419796 0

19 2147 เด็กหญิง เบญญาภา ถาวรภัทรอาภรณ์ 19 ต.ค. 2551 1580401329252 0

20 2148 เด็กชาย นันท์นภัส มีมิตรภาพ 20 ต.ค. 2551 1509966675632 0

21 2149 เด็กชาย อรไท เกื้อกูลยศสุนทร 25 พ.ค. 2551 1580401329384 0

22 2150 เด็กหญิง วิชญาดา ทวีชัย 4 พ.ย. 2551 1580401329830 0

23 2151 เด็กชาย สุปรียา จันทร์แก้ว 11 พ.ย. 2551 1580401329791 0

24 2152 เด็กชาย ศิริวัฒนา พันธุ์ชาญ 15 พ.ย. 2551 1589900202906 0

25 2153 เด็กหญิง วรฤทัย สินวัฒนานันท์ 19 พ.ย. 2551 1500701424676 0

26 2155 เด็กชาย ธนัญชนก มงคล 25 พ.ค. 2551 1580401330951 0

27 2157 เด็กชาย สิริกร เอี่ยมพ่วง 25 พ.ค. 2551 1580401331711 0

28 2159 เด็กชาย ณัฐกมล ใจขัด 22 เม.ย. 2552 1580401334043 0

29 2161 เด็กชาย เปรมฤดี แก้วประโคน 27 พ.ค. 2552 1580401334914 0

30 2179 เด็กชาย พัทธดนย์ แปงชัย 10 พ.ย. 2551 1580401320948 0

31 2180 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รูปประดิษฐ 10 พ.ค. 2552 1551300042242 0

32 2181 เด็กชาย ภูวเบศ กันยา 10 ก.ย. 2551 1580401327501 0

33 2182 เด็กชาย อนุศิษฎ์ สุรางค์พนา 11 ธ.ค. 2551 1580401330820 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

อนุบาล 2/1

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 1898 เด็กหญิง ณภัทร มังสังข์ 23 ก.ค. 2550 1580401317076 0

2 1906 เด็กหญิง จุฑามาศ ค่าโค 14 ส.ค. 2550 1101000191271 0

3 1907 เด็กหญิง ณิชาพร ขันแก้ว 2 ก.ย. 2550 1580401318145 0

4 1908 เด็กชาย เทวฤทธิ์ ชื่นดวง 11 ธ.ค. 2550 1580401320891 0

5 1909 เด็กชาย วรวุฒิ ดีประทับใจ 2 ม.ค. 2551 1580401321561 0

6 1910 เด็กหญิง ศิรยา ตรีสิทธิ์นพคุณ 26 ม.ค. 2551 1589900198623 0

7 1911 เด็กชาย ชยพล - 28 ม.ค. 2551 7580401024868 0

8 1912 เด็กหญิง นันทกานต์ หนองกาวี 27 ม.ค. 2551 1510101531757 0

9 1913 เด็กหญิง จรรยพร บุษบาไพร 10 มี.ค. 2551 1580401323548 0

10 1914 เด็กหญิง นันท์ชนก อินตา 31 มี.ค. 2551 1580401324161 0

11 1915 เด็กหญิง ธนพร จินดารัตน์ 28 เม.ย. 2551 1500701411825 0

12 1917 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ไชยศรี 25 พ.ค. 2551 1579901291937 0

13 1918 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ชัยมงคล 6 ส.ค. 2550 1580401317424 0

14 1921 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ดาวประกายสี 24 ต.ค. 2550 1102170095303 0

15 1921 เด็กชาย รชต อังคณาแสงมณี 23 มิ.ย. 2551 1580401326253 0

16 1922 เด็กชาย เรืองฤทธิ์ ทูตศิริ 30 มี.ค. 2551 1580600140796 0

17 1923 เด็กหญิง ณัฐพร ไผ่สีคำทอง 29 ม.ค. 2550 1580401312341 0

18 1925 เด็กชาย ชัชพิมุข ณะวรรณ์ 27 ก.ย. 2550 1580401318757 0

19 1926 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ตันกุล 6 ก.ย. 2550 1830101197153 0

20 1927 เด็กชาย พีรภาส จันตา 14 มิ.ย. 2550 1580401315961 0

21 1928 เด็กหญิง ปิยะนุช ปวงประสาท 6 เม.ย. 2551 1580401324269 0

22 1929 เด็กหญิง ชนิกานต์ สุขสม 30 มิ.ย. 2550 1580401316355 0

23 1930 เด็กหญิง ชนิกานต์ มุตาปิน 12 ต.ค. 2550 1580401319303 0

24 1931 เด็กหญิง ศตพร วนาเชิง 6 ส.ค. 2550 1580401317441 0

25 1932 เด็กชาย อนิกนาคิน สุมาลี 25 ม.ค. 2551 1539901001475 0

26 2021 เด็กหญิง ชุลีกร พิทักษ์ดอย 21 มิ.ย. 2551 1580401326377 0

27 2023 เด็กชาย อนุชิต เกตุสำอางค์ 7 เม.ย. 2551 1580401324480 0

28 2025 เด็กหญิง สุชัญญา ประพฤทธิ์วณิชา 19 ม.ค. 2551 1580401322045 0

29 2026 เด็กหญิง พิชญ์สินี เยาวโยธิน 12 ก.พ. 2551 1580401322851 0

30 2028 เด็กชาย สุธีมนต์ 28 เม.ย. 2549 1580600132238 0

31 2029 เด็กชาย ธนวุฒิ รักชาวไร่ี 11 ม.ค. 2555 1580401319095 0

32 2030 เด็กชาย จิรทีปต์ ชาวไทย 1 ธ.ค. 2550 1580401320735 0

33 2040 เด็กชาย รัตนพงษ์ จันทร์ไข่ 22 ก.ย. 2550 1119902386510 0

34 2041 เด็กหญิง นภสร จันทร์พานิช 18 มิ.ย. 2550 1500701392308 0

35 2042 เด็กชาย กษมา ทองศิลา 5 ต.ค. 2550 1580401319036 0

36 2162 เด็กชาย สุภเวช วงศ์พญา 14 ก.พ. 2551 1580401322959 0

37 2163 เด็กชาย ศิริวัฒน์ กุศลศีลธรรม 20 พ.ค. 2551 1580401325494 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

อนุบาล 2/2

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 1835 เด็กหญิง ปุญพัฒน์ จำปาวัตร์ 28 มิ.ย. 2550 1500701392952 0

2 1933 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ บัวงาม 25 ก.ค. 2550 1589900195551 0

3 1934 เด็กชาย คุณภัทร มือแป 1 ส.ค. 2550 1719900752785 0

4 1935 เด็กชาย ธิติวุฒิ แสงทอง 14 ส.ค. 2550 1580401317726 0

5 1936 เด็กชาย ปวริศร์ ขาสัก 27 พ.ย. 2550 1510101527091 0

6 1937 เด็กชาย จินนพัต อุดมทรัพย์ปัญญา 7 ธ.ค. 2550 1580401320930 0

7 1939 เด็กหญิง ชลธิชา กุนุ 12 ม.ค. 2551 1502101047792 0

8 1940 เด็กชาย ธรรณธรณ์ ครรชิตงามพันธ์ 17 ธ.ค. 2550 1559600043756 0

9 1941 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ณ  ลำพูน 20 มิ.ย. 2551 1580401322118 0

10 1942 เด็กชาย อนุพันธ์ สาสังข์ 3 ก.พ. 2551 1580401322568 0

11 1943 เด็กชาย ภาคภูมิ หยกสิริบุตร 5 มี.ค. 2551 1580401323475 0

12 1944 เด็กหญิง อาทิตยา หวลกะสิน 15 เม.ย. 2550 1430901337034 0

13 1946 เด็กชาย วชิรวิทย์ แข็งแรง 8 มิ.ย. 2551 1580401325788 0

14 1947 เด็กชาย ฐิตาพร ติ๊บจ๊ะ 23 ก.ย. 2550 1580401318722 0

15 1948 เด็กหญิง จินต์จุฑา อินแถลง 6 มิ.ย. 2551 1580401325796 0

16 1949 เด็กชาย จักรภัทร กุลสัมพันธมิตร 25 มี.ค. 2550 1580401313879 0

17 1950 เด็กชาย ธีระศักดิ์ เมืองใจ 14 ต.ค. 2549 1580401309316 0

18 1951 เด็กชาย ณัฎฐธิดา นาสุริยวงศ์ 19 ส.ค. 2550 1409903619426 0

19 1952 เด็กชาย เอื้ออังกูร คุณประดิษฐ์ 12 มิ.ย. 2551 1580401325991 0

20 1953 เด็กชาย นราวิชญ์ บุญโสภาคย์ 28 พ.ค. 2551 1580401325613 0

21 1955 เด็กชาย กฤตเมธ จันแสน 16 พ.ค. 2551 1580401325397 0

22 1956 เด็กชาย บุญยกร แก้วมั่งมี 23 ส.ค. 2550 1580401317955 0

23 1958 เด็กหญิง ณัฐมน วงค์ทอง 17 ก.พ. 2551 1580401323017 0

24 1959 เด็กหญิง พิชญา ยอดนิปาน 29 พ.ย. 2550 1580401320603 0

25 1960 เด็กหญิง ทิพย์มณี อมรใฝ่เด่นดี 28 ต.ค. 2550 1580401319702 0

26 1961 เด็กชาย หฤษฎ์ ใจพันธ์ 12 ต.ค. 2550 1529902347367 0

27 1962 เด็กชาย ธนกร ษมาชัยพรดี 8 ก.ย. 2550 1580401318374 0

28 1964 เด็กชาย ล้ำยุค กังวาลไพร 26 มี.ค. 2551 1580401324048 0

29 1996 เด็กหญิง ดารารัตน์ สุขาวรรณ 22 ก.ย. 2550 1580401318676 0

30 1997 เด็กชาย รัตนาพร สงวนศรี 5 มี.ค. 2551 1529902364075 0

31 1999 เด็กหญิง พอเพียง คงห่อ 28 เม.ย. 2551 1580600140940 0

32 2038 เด็กชาย นัฐนนท์ จันทรยุทธ 1 ม.ค. 2551 1589900198127 0

33 2043 เด็กหญิง กฤตวรรณ กองมูล 21 เม.ย. 2551 1509966641720 0

34 2044 เด็กชาย วีรภัทร ใจเมือง 8 พ.ย. 2550 1510101525811 0

35 2164 เด็กชาย ภานุพงศ์ ปัญญาวิชาการ 21 ส.ค. 2550 1580401347882 0

36 2165 เด็กชาย กฤษกร บุญมี 7 เม.ย. 2551 1139800144568 0

37 2166 เด็กหญิง พิชญธิดา ชำนาญคีรี 20 ก.ค. 2550 1580401316941 0

38 2167 เด็กหญิง ชุตินันท์ สุขคีรี 27 ม.ค. 2551 1580401322266 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 1897 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ คำเอ้ย 9 ก.ค. 2550 1580401316657 0

2 1957 เด็กหญิง พัสวี หยกสิริอาภา 20 ก.ย. 2550 1449600057481 0

3 1965 เด็กชาย ณัฐนนท์ วิวัฒน์เชาว์พันธ์ 2 ก.ย. 2550 1580401318200 0

4 1966 เด็กหญิง ภัทรนันท์ อินทรัตน์ 8 ต.ค. 2550 1509966606061 0

5 1967 เด็กชาย กิตติกานต์ เดชอุดมชัย 21 ต.ค. 2550 1580401319508 0

6 1969 เด็กหญิง ชนิกานต์ หนูแก้ว 20 ก.ค. 2550 1580401316932 0

7 1970 เด็กชาย เทียนพงค์ แกละมื่อโด่ 29 ก.ย. 2550 1509966603615 0

8 1971 เด็กชาย ตนุภัทร กองมณี 7 เม.ย. 2551 1580401324366 0

9 1972 เด็กชาย ปกปักษ์ สายฝั้น 30 พ.ค. 2551 1640101507375 0

10 1973 เด็กชาย ปณัฎฎา อินทร์ใย 14 ส.ค. 2550 1580401317661 0

11 1974 เด็กหญิง จีรนันท์ นิลประยูร 19 ก.พ. 2551 1509966632038 0

12 1977 เด็กชาย ญาณเมธี อภิบาลวนา 15 พ.ค. 2551 1509966646306 0

13 1978 เด็กชาย จีรศักดิ์ ทินเจอร์ 8 เม.ย. 2551 1580401324421 0

14 1979 เด็กชาย อภินัทธ์ บัวเย็น 14 ก.พ. 2551 1500701406929 0

15 1980 เด็กชาย ธีร์ธวัช ตาคำวัน 3 ก.พ. 2551 1580401322550 0

16 1981 เด็กชาย ตนุำภัทร ศิริอางค์ 26 ม.ค. 2551 1509966627182 0

17 1983 เด็กชาย ฐิติวัชร์ รอดทับ 16 ธ.ค. 2550 1580401321120 0

18 1984 เด็กชาย ภูวเดช เงินทองประกาย 12 ส.ค. 2550 1580401317581 0

19 1985 เด็กหญิง อิรวดี อรรถวิทย์ 6 ก.ค. 2550 1580401316878 0

20 1986 เด็กชาย พงศกร จันทร์แก้ว 16 ต.ค. 2549 1580401309391 0

21 1987 เด็กหญิง อารยา แพะโพ 23 มี.ค. 2551 1580401323891 0

22 1988 เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ ยะริน 1 ม.ค. 2551 1500201296954 0

23 1989 เด็กหญิง ช่อลดา ศรีคำเรือง 5 ม.ค. 2551 1579901271090 0

24 1990 เด็กหญิง นรัญญา จิตสว่าง 25 ธ.ค. 2550 1580401321341 0

25 1991 เด็กหญิง วรวลัญช์ วรสาร 7 ส.ค. 2550 1500701395030 0

26 2000 เด็กชาย ปวริศร สมคำ 20 พ.ค. 2551 1509966648392 0

27 2002 เด็กหญิง ปัฏษจารีต์ นามเกียรติยศ 26 มิ.ย. 2550 1580401316223 0

28 2003 เด็กหญิง อรจิรา สิมวิเศษ 6 มี.ค. 2551 1580401323556 0

29 2005 เด็กหญิง วริศรา กาญจนไกรสร 12 เม.ย. 2551 1580401324544 0

30 2037 เด็กหญิง เปี่ยมรัก คีรีไกวัล 9 พ.ค. 2551 1509966646578 0

31 2039 เด็กหญิง ณัฐกฤตา วาสนานุกูลกิจ 10 ส.ค. 2550 1101501356795 0

32 2168 เด็กชาย พสิษฐ์ วรจรรยานุกุล 27 ก.ย. 2550 1580401318773 0

33 2169 เด็กชาย ปัญญพนต์ โอภาสงวน 22 ต.ค. 2550 1580401319583 0

34 2170 เด็กหญิง ปัญชีกา พิไลสุข 17 ม.ค. 2551 1580401325346 0

35 2171 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ใจกันทา 8 ธ.ค. 2551 1580401330587 0

36 2172 เด็กชาย ไรวินท์ ใฝ่ฝากพร 2 ก.พ. 2551 1580401322436 0

37 2173 เด็กชาย วิชญะ สุรินทร์ 2 พ.ค. 2551 1580600141059 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 1838 เด็กชาย นัฐนนท์ กันแก้ว 7 พ.ค. 2549 1580401305566 0

2 1840 เด็กชาย ภานุ ดวงดำรงธรรม 28 มิ.ย. 2549 1580500177337 0

3 1842 เด็กหญิง หทัยพร นาวารี 17 ก.ค. 2549 1580401307119 0

4 1843 เด็กชาย อภิบาล ครรชิตงามพันธ์ 29 ก.ค. 2549 1580401307461 0

5 1844 เด็กหญิง พนัชกร โคลวี  กุลนา 31 ก.ค. 2549 1509966520019 0

6 1846 เด็กหญิง วิภาวินี ศรีมาลี 30 ส.ค. 2549 1580401308298 0

7 1847 เด็กหญิง รัตนากร ใจแก้ว 30 ส.ค. 2549 1580401308247 0

8 1848 เด็กหญิง ศุภิสรา วาสนา 7 ก.ย. 2549 1580401308425 0

9 1850 เด็กหญิง อธิชา สุธรรม 12 ต.ค. 2549 1580401309219 0

10 1852 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ประพฤทธิ์วณิชา 14 ต.ค. 2549 1580401309260 0

11 1854 เด็กหญิง แสงจันทร์ ชนะเผ่าภูรี 9 พ.ย. 2549 1589900191611 0

12 1855 เด็กหญิง ฤทัยกาล ดวงงา 1 พ.ย. 2549 1550701205516 0

13 1858 เด็กหญิง สุจิรา พวงทอง 21 ธ.ค. 2549 1580401311256 0

14 1859 เด็กชาย เมธัส ไผ่โกวิทวงศ์ 26 ธ.ค. 2549 1580401311388 0

15 1861 เด็กหญิง จันทกานต์ วิรำพรรณ 5 ม.ค. 2550 1580401311736 0

16 1863 เด็กชาย พิชชากร ลาศนาวิน 25 ม.ค. 2550 1580401312261 0

17 1864 เด็กหญิง ทักษพร พานทอง 27 ม.ค. 2550 1250101664091 0

18 1865 เด็กชาย วิทวัส ศิริบาน 6 ก.พ. 2550 1580401312589 0

19 1866 เด็กชาย ชูศักดิ์ กองแก้ว 6 ก.พ. 2550 1580401312597 0

20 1867 เด็กหญิง นาฎนรี วงศ์ส่วย 6 ก.พ. 2550 1580401312627 0

21 1868 เด็กชาย ศิรภัส พงษ์เขียว 8 ก.พ. 2550 1580401312651 0

22 1869 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ สิริชลทรัพย์ 15 ก.พ. 2550 1609900823497 0

23 1870 เด็กชาย สุรทิน บุญทรัพย์ถาวร 20 ก.พ. 2550 1580401312929 0

24 1871 เด็กหญิง กัญญาพัชร ศรีวิชัย 10 มี.ค. 2550 1670401284177 0

25 1872 เด็กหญิง ขวัญจิรา จันทราพัตร 22 มี.ค. 2550 1580401313755 0

26 1873 เด็กชาย ภูมิรพี ยาวิชัย 29 มี.ค. 2550 1580401313992 0

27 1879 เด็กชาย วสุพล คงมีคอน 17 พ.ค. 2550 1580401315278 0

28 1880 เด็กชาย ธนกิจ เฮียงโฮม 26 พ.ค. 2550 1580401315529 0

29 1888 เด็กชาย วรชิต นันทวรกาญจน์ 19 มี.ค. 2549 2580401044400 0

30 1892 เด็กชาย ทิวทัศน์ หยกโรจนพสุ 20 มิ.ย. 2550 1580401316134 0

31 1893 เด็กหญิง ชนาภา เกตุสำอางค์ 3 มิ.ย. 2548 1580401296273 0

32 1899 เด็กชาย เมธี เชวาเงา 28 ม.ค. 2550 1501201154697 0

33 2008 เด็กหญิง เนตรนภา ศรีบุญเรือง 27 ธ.ค. 2549 1580401311469 0

34 2009 เด็กหญิง นารีนาฏ นะวรรณ์ 25 ก.ค. 2550 1580401317092 0

35 2010 เด็กหญิง วรัญญา ปัญญาวิชาการ 29 ม.ค. 2550 1580401312376 0

36 2174 เด็กหญิง ชาลิศา บัญชาลือยศ 7 ต.ค. 2549 1580401309090 0

37 2175 เด็กหญิง พิชชากร คำงาม 17 ต.ค. 2549 1509966535920 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 1768 เด็กชาย เอกราช พิทักษ์ดอย 25 มิ.ย. 2549 1580401306589 0

2 1788 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กลางทุ่งกว้าง 11 พ.ค. 2548 1580401295552 0

3 1795 เด็กชาย นภัสรพี ผ่องใส 16 มิ.ย. 2549 1659902345444 0

4 1797 เด็กชาย ปัญจพล รุ่งรัตนาแดน 24 ก.ค. 2549 1507600021556 0

5 1800 เด็กหญิง มนัสนันท์ สีตา 8 ก.ค. 2549 1580401307691 0

6 1802 เด็กหญิง กัญญาภัค ฟักแก้ว 26 ก.ค. 2549 1580401308107 0

7 1805 เด็กชาย พีรภัทร ขัดซอนใบ 19 ก.ย. 2549 1509966528966 0

8 1806 เด็กหญิง นันทนัช วัชโรธร 22 ก.ย. 2549 1509966530065 0

9 1807 เด็กชาย อัศวิน เพชรพญาไพร 2 พ.ย. 2549 1580401309791 0

10 1808 เด็กหญิง ธิษนา วิทยาการไพร 11 เม.ย. 2550 1580401314433 0

11 1809 เด็กชาย บรรณวิชญ์ ตาคำวัน 23 พ.ย. 2549 1129902002088 0

12 1812 เด็กชาย นพกร โคมสว่าง 11 ธ.ค. 2549 1580401310870 0

13 1813 เด็กหญิง ธีร์จุฑา บุญโสภาคย์ 19 ธ.ค. 2549 1580401311493 0

14 1815 เด็กชาย นัทธวัฒน์ สีทา 11 ต.ค. 2549 1580401309154 0

15 1816 เด็กหญิง นันท์นภัส ปิงเมือง 23 ต.ค. 2549 1580401309456 0

16 1817 เด็กหญิง ลักขณา ไชยศรี 25 ต.ค. 2549 1580401309553 0

17 1819 เด็กชาย ณัฐชนน เมืองศรีพรรณ 27 ต.ค. 2549 1580401309588 0

18 1820 เด็กหญิง พชรวรรณ สุมาลัย 8 ม.ค. 2550 1580401311833 0

19 1822 เด็กหญิง ภูมินันท์ สารทอง 9 ก.พ. 2550 1580401312716 0

20 1823 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ฟั่นเต่ย 21 ม.ค. 2550 1580401312171 0

21 1824 เด็กชาย ธนพล กองเก็บดี 12 ก.พ. 2550 1580401312741 0

22 1825 เด็กชาย จิราวัฒน์ ดาวปอง 13 ก.พ. 2550 1580401312783 0

23 1826 เด็กหญิง บุญญาลักษณ์ บุญมาดง 8 มี.ค. 2550 1580401313372 0

24 1829 เด็กชาย วิทวัส ยืนลา 31 มี.ค. 2550 1510101510261 0

25 1830 เด็กชาย ชลิดา ชมภูวัน 4 เม.ย. 2550 1580401314328 0

26 1831 เด็กหญิง พชรพร ยุทธพรปรีชา 18 มิ.ย. 2550 1869900665083 0

27 1832 เด็กหญิง นภัสสร แซ่หย่าง 25 มิ.ย. 2550 1580401316215 0

28 1833 เด็กหญิง อนันตญา งามประดิษฐ์ 30 มิ.ย. 2550 1580401316398 0

29 1834 เด็กชาย พงษ์ชนก บุญเป็ง 19 เม.ย. 2550 1580401314620 0

30 1836 เด็กชาย กรกฎ ทรายขาว 25 เม.ย. 2549 1580401307071 0

31 1896 เด็กหญิง ศศิธร ผิวเหลือง 7 มี.ค. 2550 1580401313399 0

32 1904 เด็กหญิง กรองกาญจน์ อินตั้ง 18 ธ.ค. 2549 1580401311159 0

33 2017 เด็กหญิง พิชชาภา คงความดี 24 มี.ค. 2549 1580401304471 0

34 2018 เด็กชาย สิรวิชญ์ แปงมูล 28 ธ.ค. 2549 1509966523344 0

35 2019 เด็กชาย กันตวิชญ์ ฤทธาเกริกไกล 3 ก.ย. 2549 1589500025543 0

36 2020 เด็กชาย อัทภร โชคฤทัยวัลย์ 5 ธ.ค. 2549 1580401310721 0

37 2036 เด็กชาย พลภูมิ พลนามอินทร์ 13 ก.ย. 2549 1208300037787 0

38 2176 เด็กหญิง อนัญญา กันทาคำ 4 เม.ย. 2550 1500101141878 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3


ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 1798 เด็กชาย ชัยนันท์ จันตา 6 ก.ค. 2549 1580401307658 0

2 1803 เด็กหญิง ณกมล สงศิริ 7 ก.ย. 2549 1509966526726 0

3 1804 เด็กหญิง วรรัตน์ คำประวัน 11 ก.ย. 2549 1580401308484 0

4 1810 เด็กชาย พฤกษ์ เพื่อนฝูง 27 พ.ย. 2549 1500701380245 0

5 1814 เด็กชาย กษิดิส จินดาหลวง 6 ต.ค. 2549 1509966532823 0

6 1818 เด็กชาย วัฒนากร รินพรุ้ม 25 ต.ค. 2549 1580401309596 0

7 1821 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ชะนาลา 11 ม.ค. 2550 1580401311931 0

8 1827 เด็กหญิง ญาดา วงศ์วงศ์ 16 มี.ค. 2550 1580401313682 0

9 1828 เด็กหญิง กรองขวัญ จันทร์แก้วมูล 25 มี.ค. 2550 1509966569000 0

10 1837 เด็กชาย ชนัญญู ชื่นชูไพร 1 เม.ย. 2550 1509966570644 0

11 1839 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ วิญญายอง 15 มิ.ย. 2549 1509966509945 0

12 1841 เด็กหญิง อทิตยา โดมดอกไม้ 4 ก.ค. 2549 1101501318176 0

13 1845 เด็กชาย อัครพล โปร่งสกุล 7 ส.ค. 2549 1580401307925 0

14 1849 เด็กชาย ปฏิวัติ ใจอ้าย 19 ก.ย. 2549 1580401308646 0

15 1851 เด็กชาย นภัสรพี เสคา 13 ต.ค. 2549 1509966534672 0

16 1853 เด็กชาย อชิระ แสนจันทร์ 2 พ.ย. 2549 1509966539046 0

17 1856 เด็กหญิง บุญญาภรณ์ บูระสิทธิ์ 29 พ.ย. 2549 1580401310471 0

18 1857 เด็กหญิง ธมลวรรณ แก้วสมบัติ 4 ธ.ค. 2549 1580401310705 0

19 1860 เด็กหญิง ธนัชพร ไชยยอง 1 ม.ค. 2550 1580401311639 0

20 1874 เด็กชาย วันชนะ ช่าวสาร 1 เม.ย. 2550 1580401314042 0

21 1875 เด็กหญิง นรีกานต์ กูลพรม 3 เม.ย. 2550 1520101182027 0

22 1876 เด็กชาย วรัตถ์ ทองสีขาว 11 เม.ย. 2550 1580401314441 0

23 1877 เด็กหญิง วรัชยา สุธรรมยอง 19 เม.ย. 2550 1160101953761 0

24 1878 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ทะนัน 1 พ.ค. 2550 1580401314921 0

25 1881 เด็กชาย ศิรชัช โพธิ์หย่า 7 ก.ค. 2550 1580401317483 0

26 1889 เด็กหญิง พรญาติกา สายเขียว 30 ก.ค. 2549 1580401307488 0

27 1903 เด็กชาย รัชพล ดอกไม้ดอย 15 มี.ค. 2550 1580401313551 0

28 2011 เด็กชาย ภูมิชัย ใจแสน 24 ส.ค. 2549 1580401308085 0

29 2012 เด็กชาย นรวีร์ ส่างซอ 15 ส.ค. 2549 1580401307887 0

30 2013 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เนาวพันธ์ 19 ก.ย. 2549 1580401308638 0

31 2014 เด็กชาย ก้องภพ สิมาชัย 17 ม.ค. 2550 1219700048850 0

32 2016 เด็กหญิง อรจิรา เอกธัญญวรรษ 1 พ.ค. 2550 1580401314964 0

33 2033 เด็กหญิง ปราณปรียา เซี่ยงฉิน 15 ต.ค. 2549 1580401309324 0

34 2034 เด็กหญิง ณัชชา ชูไชยทัศน์ 8 ก.พ. 2550 1103704164566 0

35 2035 เด็กชาย ธีภพ ไตรรุ่งสุวรรณ 25 ต.ค. 2549 1149900952879 0

36 2177 เด็กชาย วุฒิภัทร กันชนะ 21 พ.ย. 2549 1580401310292 0

37 2178 เด็กชาย พัชรพงษ์ มะโนส้าว 9 ก.ค. 2549 1510101492336 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 0528 เด็กหญิง รุจิรา จันทราพัตร 22 ก.ค. 2547 1580401286863 0

2 1705 เด็กชาย ภานุวัฒน์ มะโนสีลา 22 มิ.ย. 2548 1580401296656 0

3 1709 เด็กหญิง วรัชยา เสือจันทร์ 25 ก.ย. 2548 1580401298870 0

4 1712 เด็กหญิง พิชชาภา ใจแก้ว 10 พ.ย. 2548 1580401300173 0

5 1716 เด็กหญิง ธันย์ชนก ริยะสาร 30 ม.ค. 2549 1580401303016 0

6 1720 เด็กชาย วชิราวุธ เรืองแดง 4 ก.พ. 2549 1580401303261 0

7 1725 เด็กชาย สาริศา พนาใสสมใจคิด 22 เม.ย. 2549 1580401305230 0

8 1730 เด็กหญิง พฤกษา เตชะตา 31 พ.ค. 2549 1580401306198 0

9 1731 เด็กหญิง พรพิมล พรมมินทร์ 1 มิ.ย. 2549 1580401306201 0

10 1732 เด็กชาย วรากร อักษรเจริญ 19 มิ.ย. 2549 1580401306554 0

11 1741 เด็กหญิง สุทธิกานต์ ใฝ่เสรี 16 ก.ค. 2548 1580401297172 0

12 1743 เด็กชาย วรภพ มีศรี 25 ก.ค. 2548 1580401297466 0

13 1744 เด็กหญิง อริสรา บุญชู 16 ส.ค. 2548 1529902261543 0

14 1748 เด็กชาย สุวิจักขณ์ พิพัฒน์สิทธิ์ 27 ต.ค. 2548 1580401299761 0

15 1757 เด็กหญิง บุณยาพร ปองไมตรีเจริญ 2 ก.พ. 2549 1580401303199 0

16 1758 เด็กชาย ก้องเกียรติ จันทร์แก้ว 9 ก.พ. 2549 1580401303393 0

17 1760 เด็กชาย อนวัช คงอนุรักษ์ 12 มี.ค. 2549 1580401304128 0

18 1765 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ พิจอมบุตร 14 มิ.ย. 2549 1580401306406 0

19 1767 เด็กชาย วีรชาติ จันทราษฎร์ 28 เม.ย. 2548 1580401295234 0

20 1772 เด็กชาย พีรกานต์ วิจิตร 23 พ.ย. 2548 1580600130090 0

21 1777 เด็กชาย รัชชานนท์ สิงห์สูตร 25 ก.ย. 2549 1580401288718 0

22 1993 เด็กชาย ภานุรุจ ทองดีวงศ์ 31 ม.ค. 2549 1580401303059 0

23 2006 เด็กหญิง ปัญญพันธ์ ตันกุล 7 ต.ค. 2548 1839901884421 0

24 2129 เด็กหญิง จิตรา ไผ่วิทยาคุณ 28 มี.ค. 2548 1580401293690 0

25 2184 เด็กชาย สพล ราตรีสุข 1 ส.ค. 2548 1580401297571 0

26 2185 เด็กชาย ปฐมพงศ์ สิงหนาท 3 พ.ย. 2548 1580401299922 0

27 2186 เด็กชาย ตรีณภพ วัฒนธรรม 13 ธ.ค. 2548 1580401301374 0

28 2187 เด็กชาย นภัสรพี ลาดจันต๊ะ 13 ธ.ค. 2548 1500701363294 0

29 2188 เด็กชาย รัชกฤช หิรัญวงศ์ 2 มี.ค. 2549 1580401303890 0

30 2190 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ กรรณิกา 16 ก.ค. 2548 1509966439319 0

31 2191 เด็กหญิง ปพิชญา เอกกุล 30 ก.ย. 2548 1509966455942 0

32 2192 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ แซ่ว่อง 21 พ.ย. 2548 1580401300483 0

33 2194 เด็กหญิง รุจิรางค์ บุญจีน 31 พ.ค. 2549 1570301225854 0

34 2238 เด็กหญิง สุนันทา ดาวประกายสี 8 ม.ค. 2549 1580401302044 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 1706 เด็กหญิง ณัฎฐา ชัยนำบิน 27 ก.ค. 2548 1580401297458 0

2 1707 เด็กชาย พงศกร หนุนชาติ 15 ส.ค. 2548 1580401297938 0

3 1708 เด็กหญิง อภิสรา คงดำ 1 ก.ย. 2548 1580401298268 0

4 1711 เด็กชาย ปิยะพงศ์ ปวงประสาท 23 ต.ค. 2548 1580401299655 0

5 1717 เด็กหญิง นัลธฉัตร นามเรือง 30 ม.ค. 2549 1580401303032 0

6 1721 เด็กชาย ภีมวายุ ธรรมเนียมต้น 6 มี.ค. 2549 1580401303954 0

7 1724 เด็กชาย สารัช คำมงคล 13 เม.ย. 2549 1509966499222 0

8 1726 เด็กชาย สายธาร สุพรรณ์ 24 เม.ย. 2549 1509966500255 0

9 1737 เด็กหญิง ศุภัสรา ปันโน 1 มิ.ย. 2548 1580401296249 0

10 1740 เด็กชาย ณัฏฐกฤต แก้วนำ 12 ก.ค. 2548 1580401297130 0

11 1749 เด็กชาย รักษ์พงศ์ ประดับภูทอง 17 พ.ย. 2548 1580401300408 0

12 1752 เด็กชาย อนาวิล มูลตุ่น 7 ม.ค. 2549 1580401302192 0

13 1755 เด็กหญิง พิชญ์นรี เนตรคมคาย 17 ม.ค. 2549 1580401302583 0

14 1759 เด็กหญิง พัชรา คงประหยัด 14 ก.พ. 2549 1580401303512 0

15 1761 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เตียวสกุล 7 เม.ย. 2549 1580401304870 0

16 1762 เด็กหญิง กชกร ปุกแถ้ม 10 เม.ย. 2549 1580401304900 0

17 1764 เด็กชาย นราวิชญ์ วิศวกลกาล 27 พ.ค. 2549 1500701371149 0

18 1773 เด็กชาย ณัฐวัตร หอมขจร 3 ม.ค. 2549 1580401302117 0

19 1775 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ คำดก 7 ก.พ. 2549 1580401303296 0

20 1776 เด็กชาย ณัฐภัทร กุลเป็ง 17 เม.ย. 2549 1510101487341 0

21 1905 เด็กชาย จิรกิตติ์ ใจวังโลก 31 ธ.ค. 2549 1580401301994 0

22 1995 เด็กหญิง ภัทรนันท์ มะโนธรรม 27 มี.ค. 2549 1570501324180 0

23 2007 เด็กหญิง ชัญญา สุริยวงค์๋ 14 เม.ย. 2549 1509966498498 0

24 2194 เด็กชาย อนุทธัต สุวรรณลพ 24 ก.ค. 2548 1509966440112 0

25 2195 เด็กชาย วัชรินทร์ ปิยะรัตน์ 14 ส.ค. 2548 1509966452081 0

26 2196 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ตุ้ยสาร 4 พ.ย. 2548 1560301426183 0

27 2197 เด็กชาย สันติ แซ่โฮ้ 9 พ.ย. 2548 1580401300360 0

28 2198 เด็กชาย พุฒิพงศ์ บูชาพุทธรักษารุ่ง 23 ธ.ค. 2548 1580401301641 0

29 2199 เด็กชาย ปุณวัฒน์ เชื้อสมเกียรติ 1 มี.ค. 2549 1509966489791 0

30 2200 เด็กชาย ณัฐภัทร ศรีพนมธรรม 13 มี.ค. 2549 1580401304217 0

31 2201 เด็กชาย สรอรรถ อภิวงค์ 11 เม.ย. 2549 1580401304918 0

32 2202 เด็กหญิง อาทิตญาพร กระสินธุ์สุขสันต์ 14 ส.ค. 2548 1580401297881 0

33 2203 เด็กหญิง กนกพิชญ์ สาธิพา 9 ก.ย. 2548 1580401298454 0

34 2204 เด็กหญิง จิรัชญา มาชื่น 29 ก.ย. 2548 1500701358614 0

35 2205 เด็กหญิง ณัฐวรรณ พิทักษ์ 6 ต.ค. 2548 1580401299311 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 1714 เด็กชาย วรัตน์ศรัญ กันแก้ว 1 ธ.ค. 2548 1509966473037 0

2 1719 เด็กหญิง ญดามน พัฒนศิลป์ 3 ก.พ. 2549 1509966485566 0

3 1722 เด็กหญิง ศศิงากานต์ คำมูล 31 มี.ค. 2549 1580401304675 0

4 1723 เด็กชาย เหมันต์ ประวัง 7 เม.ย. 2549 1529902287861 0

5 1728 เด็กหญิง พรนภัส สุนันทกร 20 พ.ค. 2549 1580401305906 0

6 1729 เด็กหญิง รมิดา วนาสถิตย์ 21 พ.ค. 2549 1509966507934 0

7 1734 เด็กชาย กิตติทัต อาสาไพร 30 มิ.ย. 2549 1580401306732 0

8 1735 เด็กชาย พัทธดนย์ จำรัส 13 ส.ค. 2549 1580401307852 0

9 1747 เด็กหญิง ฐิติพร ติ๊บจ๊ะ 26 ต.ค. 2548 1580401299710 0

10 1753 เด็กหญิง ไอย์รินดา ใจมะโน 14 ม.ค. 2549 1580401302443 0

11 1754 เด็กชาย วรชน ใฝ่ปัญญา 16 ม.ค. 2549 1580401302541 0

12 1763 เด็กชาย วุฒิเดช วิบูลย์วารศรี 4 พ.ค. 2549 1580600132335 0

13 1766 เด็กชาย กิตตินันท์ หอมขจร 12 พ.ย. 2548 1580401300211 0

14 1789 เด็กหญิง พิพัฒน์ ใฝ่รักษาทรัพย์ 28 ก.ย. 2548 1580401298969 0

15 1790 เด็กหญิง นรีกานต์ เปพาทย์ 26 ต.ค. 2548 1580401299779 0

16 1792 เด็กหญิง ชนิศา เจริญผล 18 พ.ย. 2548 1500701361437 0

17 1794 เด็กชาย ปฏิพน อาภาจันทร์ 7 เม.ย. 2549 1580401304845 0

18 1894 เด็กหญิง นฤมล ทวีพร 8 พ.ค. 2549 1580401305591 0

19 1900 เด็กชาย ภูวิศ เปล่งฉวีวรรณ 15 เม.ย. 2549 1580600132041 0

20 2206 เด็กชาย ณัฐภูมิมินทร์ ปวงประเสริ 29 ก.ย. 2548 1509966455462 0

21 2207 เด็กชาย สุกนต์ธี คุณานุวัฒน์ 10 ธ.ค. 2548 1509966473118 0

22 2208 เด็กชาย กันต์ แสนอินปั๋น 25 ธ.ค. 2548 1509966475391 0

23 2209 เด็กชาย วัศพล เกิดมงคล 21 ม.ค. 2549 1580401302664 0

24 2210 เด็กชาย นนทภูมิ ปันศิริ 24 ม.ค. 2549 1510101482314 0

25 2211 เด็กชาย เกริกหิรัณย์ โอภาประกาศิต 2 ก.พ. 2549 1580401303211 0

26 2212 เด็กชาย สงกราณ ทองเพชร 13 เม.ย. 2549 1509966498731 0

27 2213 เด็กชาย ณัฐภัทร ปันศิริ 29 พ.ค. 2549 1580401306074 0

28 2214 เด็กหญิง วทัญญุตา ส่องแสงจันทร์ 3 ส.ค. 2548 1509966443383 0

29 2215 เด็กหญิง พิชญ์สินี คำลา 16 ส.ค. 2548 1560101604461 0

30 2216 เด็กหญิง มิณตญา กัณฑา 6 ก.ย. 2548 1509966450959 0

31 2217 เด็กหญิง นิภาธร สิงห์สูตร 14 ก.ย. 2548 1580401298608 0

32 2218 เด็กหญิง อรนรินทร์ สืบเชื้อเชียร์กุล 8 ม.ค. 2549 1580401302257 0

33 2220 เด็กหญิง ภิรญา วิริยะภาพ 23 พ.ค. 2549 1129901971656 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 0499 เด็กชาย รอมฎอน แสนหวี 12 พ.ย. 2547 1580401290275 0

2 0500 เด็กชาย ตฤษนันท์ แปงมูล 26 เม.ย. 2548 1579901126669 0

3 0502 เด็กหญิง วรัชธร สุวรรณภูมิ 26 ม.ค. 2548 1580401292375 0

4 0506 เด็กชาย สรวิชญ์ โอดมั่ง 6 ม.ค. 2548 1509966402377 0

5 0507 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ วังมูล 3 ธ.ค. 2547 1580401290810 0

6 0508 เด็กหญิง พิชญ์ชญา สมบัติพนา 2 ก.ค. 2547 1580401286308 0

7 0510 เด็กหญิง พิชชากร ศรีรักษา 21 พ.ย. 2547 1580401290445 0

8 0511 เด็กชาย ปิยพัทธ์ ทิพย์ประเสริฐ 21 พ.ย. 2547 1580401290429 0

9 0512 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ครรชิตงามพันธ์ 11 ก.ย. 2547 1509966376066 0

10 0514 เด็กชาย สุภเวช คมสาคร 23 ก.ค. 2547 1580401286898 0

11 0515 เด็กชาย เรืองศักดิ์ คงอนุรักษ์ 20 ก.ย. 2547 1580401288599 0

12 0519 เด็กชาย จีรวิทย์ ฟองคำ 31 พ.ค. 2548 1580401296176 0

13 0522 เด็กหญิง กัลยากร วงค์บุญ 12 ก.พ. 2548 1580401292839 0

14 0523 เด็กหญิง จันทวรรณ กวินสารกิจ 20 มิ.ย. 2548 1580401296591 0

15 0524 เด็กชาย ธัญเทพ พรมเทพ 11 ส.ค. 2547 1589700024966 0

16 0533 เด็กหญิง ภัคนันท์ โรจน์อภิรมย์ 28 มี.ค. 2548 1104300818727 0

17 0537 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ วงศาโรจน์ 1 พ.ย. 2547 1580401289960 0

18 0538 เด็กหญิง ดรุณี กุลนา 30 เม.ย. 2548 1580401295242 0

19 0543 เด็กหญิง ธรภรณ์ อุปละ 23 พ.ค. 2548 1580401295919 0

20 0550 เด็กหญิง ฐาปนี จาระมัย 16 มี.ค. 2548 1659902274954 0

21 0551 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ คำอ้าย 20 ส.ค. 2547 1580401287827 0

22 0552 เด็กชาย เจนณวัฒน์ อุดมทรัพย์ปัญญา 22 ก.ย. 2547 1580401288742 0

23 0553 เด็กชาย ชนะชล ศิริสุข 24 ต.ค. 2547 2209000013440 0

24 0555 เด็กชาย นนทกร พนาสัมฤทธิผล 28 ก.พ. 2548 1580401293371 0

25 0556 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ลองแอ้ว 28 มี.ค. 2548 1580401294190 0

26 0558 เด็กชาย ศุภโชค ไตรรุ่งตระกูล 9 ก.ย. 2548 1630500203086 0

27 0559 เด็กหญิง อิมวิกา เวโรจน์ 14 ก.ค. 2547 1509966365315 0

28 0560 เด็กหญิง สุภาพร อัมพรวิจิตร 6 พ.ค. 2548 1580401295790 0

29 0561 เด็กหญิง ปาณิศา ชำนาญศรี 25 ก.ค. 2548 1580401297423 0

30 0562 เด็กชาย ภัทรพล มือแป 29 พ.ย. 2547 1719900670339 0

31 0563 เด็กชาย สุริยา โพธิตา 10 มิ.ย. 2548 1580401296494 0

32 0565 เด็กหญิง ขวัญสิริ กามา 24 พ.ย. 2547 1529902229917 0

33 0573 เด็กหญิง กชกร ขุนชนะกล 28 ก.พ. 2548 1630500195458 0

34 0575 เด็กหญิง วนิดา การานา 30 ส.ค. 2547 1580401288203 0

35 0578 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วาสนานุกูลกิจ 13 เม.ย. 2548 1101501272761 0

36 2221 เด็กชาย ปวัฒน์ อินตาปัญญา 27 มิ.ย. 2548 1580401296753 0

37 2222 เด็กหญิง ณัฐพร กอบกู้ธรรม 16 ม.ค. 2547 1580401292090 0

38 2223 เด็กหญิง ศศิตา ผาติพันธ์ุสิน 17 ก.ย. 2547 1578000030571 0
ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 0501 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ลาวิชัย 14 เม.ย. 2548 1580401294696 0

2 0503 เด็กหญิง พิชานันท์ อุดก้อน 25 ก.พ. 2548 1510101461139 0

3 0505 เด็กหญิง กาสะลอง วงศ์คีรี 31 มี.ค. 2548 1589900183294 0

4 0509 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ดีมั่น 16 ม.ค. 2548 1580401292103 0

5 0513 เด็กหญิง ฌณัญญา แก้วเหล่า 14 ม.ค. 2548 1580401292154 0

6 0516 เด็กชาย อรรณวัฒน์ เทศหมวก 29 ก.ย. 2547 1580401289170 0

7 0517 เด็กหญิง กุลปริยา ปวงคำคง 22 พ.ย. 2547 1589900181127 0

8 0518 เด็กหญิง ภิไลลักษณ์ หน่อแก้ว 2 ก.พ. 2548 1580401292600 0

9 0520 เด็กหญิง วิศรุตา ทองประดิษฐ์ 18 ส.ค. 2547 1580401287568 0

10 0521 เด็กชาย กิตติคุณ ตุ่นแก้ว 16 ม.ค. 2548 1580401292006 0

11 0525 เด็กชาย วิรัช อ้ายสวัสดิ์ 22 มิ.ย. 2548 1580401296737 0

12 0526 เด็กชาย ชัยพล แซ่หยาง 18 พ.ค. 2548 1580401295811 0

13 0527 เด็กชาย ภูษิต บูชาเลิศวรัญญู 21 ม.ค. 2548 1580401292111 0

14 0529 เด็กชาย มังกร เพียรกิจ 9 ต.ค. 2546 1580401278933 0

15 0530 เด็กชาย สรรเสริญ ศิลปะไพรวรรณ 21 พ.ค. 2548 1580401295901 0

16 0531 เด็กชาย ภานุมาศ ปัญญาวงศ์ 13 ก.ย. 2547 1580401288408 0

17 0532 เด็กชาย สิงหา ไพรพนาพันธ์ 12 ส.ค. 2547 1580401287711 0

18 0534 เด็กชาย ณพนธกรณ์ ศรีเมือง 14 มี.ค. 2548 1580401293932 0

19 0535 เด็กชาย ภูมิสิทธิ์ คำจันทร์ 16 ก.พ. 2548 1580401292995 0

20 0536 เด็กชาย ภาคิน วิวันน์นา 28 พ.ค. 2547 1580401285689 0

21 0539 เด็กหญิง ทยิดา ปิตุรัตน์ 16 มิ.ย. 2547 1509966357916 0

22 0540 เด็กหญิง อธิติ จ๊ะปิน 26 ม.ค. 2548 1580401292286 0

23 0541 เด็กหญิง ธนพร บุญอาจ 21 มิ.ย. 2547 1209301144090 0

24 0542 เด็กหญิง รัญชิดา ทั่งทอง 9 พ.ย. 2547 1509966389206 0

25 0544 เด็กชาย กันต์ดนัย บุญสนอง 9 ส.ค. 2547 1580401287321 0

26 0545 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ทองสวัสดิ์ 3 ส.ค. 2547 1509966369191 0

27 0547 เด็กหญิง ทอฝัน ฤกษ์ไพรวัน 20 ส.ค. 2547 1580401287703 0

28 0548 เด็กหญิง วราภรณ์ เพ็ญเพชรศักดิ์ 29 ธ.ค. 2547 1580401291654 0

29 0549 เด็กชาย ณัฐพัชร์ แก้วคำ 7 ม.ค. 2548 1580401291808 0

30 0554 เด็กหญิง พรนภัส ศรีแก้ว 26 ม.ค. 2548 1580401292332 0

31 0564 เด็กชาย รัฐกิจ วิทยาการไพร 20 ก.ย. 2547 1580401288611 0

32 0574 เด็กชาย กฤตเมธ วิญญายอง 1 ต.ค. 2547 1509966382520 0

33 2224 เด็กชาย ภูวนาท บุญลือ 9 ม.ค. 2548 1580401291841 0

34 2225 เด็กชาย ปรีชา วิษณุกรรม 22 ส.ค. 2547 1580401287746 0

35 2226 เด็กหญิง สิริภัทร ปาโจด 28 พ.ค. 2548 1580401296087 0

36 2240 เด็กหญิง พิชญ์สุคนธ์ุ สุขสม 6 ส.ค. 2547 1580401287461 0

37 546 เด็กหญิง ญาณินทร์ ฝั้นเต่ย 13 ส.ค. 2547 1580401287541 0

38 579 เด็กหญิง นาตาชา ประภาสวนารี 5 มิ.ย. 2547 1630500184740 0

39 580 เด็กชาย ธนกร ชูไชยทัศน์ 10 พ.ค. 2547 1103703787667 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 0429 เด็กชาย กิตติพิชญ์ สุรินทร์ 12 ก.ย. 2546 1580600098099 0

2 0433 เด็กชาย กวินท์ กามะวิถี 15 พ.ย. 2546 1200901355042 0

3 0434 เด็กชาย นันทิพัฒน์ สมด้วง 21 พ.ย. 2546 1580401280091 0

4 0435 เด็กชาย ศิการ สุวรรณโน 18 มี.ค. 2547 1580401283881 0

5 0438 เด็กชาย ภูริภัทร ประยูร 17 พ.ย. 2546 1580401280156 0

6 0443 เด็กหญิง ฟาริดา ครรชิตงามพันธ์ 1 ส.ค. 2546 1580401277333 0

7 0448 เด็กหญิง พิชชากานต์ คำบุญชู 2 เม.ย. 2547 1580401284283 0

8 0449 เด็กหญิง สรัลชนา หมั่นการ 28 พ.ค. 2547 1580401285735 0

9 0452 เด็กชาย กตัญญู วิษณุกรรม 22 มิ.ย. 2546 1580401276248 0

10 0454 เด็กชาย นนทกร กองแก้ว 11 ส.ค. 2546 1580401277791 0

11 0458 เด็กชาย นันทพงค์ สุระวัง 22 ต.ค. 2546 1580401279492 0

12 0459 เด็กชาย วีรภัทร อินต๊ะ 15 พ.ย. 2546 1580401279883 0

13 0460 เด็กชาย ภูวิช วิรัชศิลป์ 27 พ.ย. 2546 1509966319968 0

14 0462 เด็กชาย นิรัติศัย ทั่งทอง 23 มี.ค. 2547 1509966342005 0

15 0463 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เครือวัลย์ 20 เม.ย. 2547 1580401284666 0

16 0465 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ คุณประดิษฐ์ 5 พ.ค. 2547 1580401284968 0

17 0467 เด็กชาย ปรัชญา ไชยยา 21 พ.ค. 2547 1580401285263 0

18 0472 เด็กหญิง อรปรียา ไตรจักรภาคี 31 ก.ค. 2546 1580401277481 0

19 0474 เด็กหญิง ปนัทดา ผ่องใส 29 ต.ค. 2546 1650101128633 0

20 0478 เด็กหญิง สิริวรรณ กาฬบุตร 20 ก.ย. 2546 1580401278453 0

21 0481 เด็กชาย ทวีศักดิ์ สำนักอารี 20 ส.ค. 2546 1630500163653 0

22 0483 เด็กหญิง นันธิดา ประดับภูทอง 8 ต.ค. 2546 1580401278950 0

23 0488 เด็กหญิง สุตาภัทร เฟื่องถิ่นฐาน 29 พ.ย. 2546 1580401280270 0

24 0490 เด็กหญิง เขมจิรา ชิงชัย 1 ธ.ค. 2546 1509966318694 0

25 0492 เด็กหญิง นภัสวรรณ ชูเชิดไพร 15 ก.ย. 2546 1580401278429 0

26 0493 เด็กหญิง สิริน ปวงประสาท 29 พ.ค. 2546 1500701314986 0

27 0567 เด็กชาย อนันตสิทธิ์ สุขอัมพร 19 มี.ค. 2547 1580401283791 0

28 0568 เด็กชาย ปภินวิทย์ เขตนิมิตร 27 ม.ค. 2547 1339000035860 0

29 0577 เด็กหญิง วณิชชา ไชยวงค์ 2 พ.ย. 2546 1589900130417 0

30 0581 เด็กหญิง หทัยชนก พึ่งเสมา 13 มี.ค. 2547 1102200205101 0

31 0582 เด็กหญิง เปี่ยมฤดี คีรีไกวัล 12 พ.ค. 2547 1509966352213 0

32 2227 เด็กชาย อิศรานุวัฒน์ พิทมพ์สราญ 2 มิ.ย. 2547 1500701332682 0

33 2228 เด็กชาย นันทพลธ์ ใจหลัก 19 พ.ย. 2546 1580401280113 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 0424 เด็กชาย ชุตินันท์ พิพัฒน์สิทธิ์ 20 พ.ค. 2546 1580401275560 0

2 0426 เด็กชาย ศุภกันต์ ชื่นยุทธนา 15 ก.ค. 2546 1580401276752 0

3 0427 เด็กชาย จิรพัฒน์ ประดิษฐ์ชัย 24 ก.ค. 2546 1589900129036 0

4 0428 เด็กชาย ศักดินนท์ วัฒนธรรม 14 ส.ค. 2546 1580401277660 0

5 0430 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ก้อนมณี 25 ก.ย. 2546 1580401278615 0

6 0436 เด็กชาย ภูดนัย ปันทวัง 27 มี.ค. 2547 1580401284038 0

7 0437 เด็กชาย ปิยังกรู ใฝ่ทำดี 17 ธ.ค. 2546 1509966322420 0

8 0439 เด็กหญิง วริศราภรณ์ จันทรส 30 มิ.ย. 2546 1580401276493 0

9 0440 เด็กหญิง สุพัตรา ประพฤทธิ์วณิชา 12 ก.ค. 2546 1580401276825 0

10 0441 เด็กหญิง นาฎติยาภรณ์ ษมาจิตสวยงาม 24 ก.ค. 2546 1580401277171 0

11 0442 เด็กหญิง พิริยากร วิยะ 26 ก.ค. 2546 1509966290978 0

12 0444 เด็กหญิง ธาราใส ชัยรักษาพันธุ์ 23 ต.ค. 2546 1580401279417 0

13 0445 เด็กหญิง พรจันทร์ หม่อแป่ล 1 ธ.ค. 2546 1580401280440 0

14 0446 เด็กหญิง ณัฐนิชา ปวงประเสริฐ 18 มี.ค. 2547 1509966340827 0

15 0447 เด็กหญิง ปิยะฉัตร มุนิกุล 5 พ.ค. 2547 1580401284984 0

16 0451 เด็กหญิง กัณธิชา วัฒนบท 3 ธ.ค. 2546 1580401280644 0

17 0453 เด็กชาย นรภัทร วงศ์น้อย 11 ส.ค. 2546 1500701318060 0

18 0455 เด็กชาย ฉันทัช คำมงคล 7 ก.ย. 2546 1509966299967 0

19 0456 เด็กชาย อิสเรศ ไหลหลั่ง 19 ก.ย. 2546 1580401278461 0

20 0457 เด็กชาย ปกรณ์ ศรีอารีย์ 22 ก.ย. 2546 1589500003574 0

21 0464 เด็กชาย ณัฐพล จินดารัตน์ 29 เม.ย. 2547 1580401284909 0

22 0466 เด็กชาย กิตติธัช ชมภูแดง 14 พ.ค. 2547 1580401285182 0

23 0469 เด็กชาย ศิวนาถ ไชยวงศ์ 25 ม.ค. 2546 1510101417709 0

24 0470 เด็กชาย สินศักดิ์ ปวงประสาท 29 พ.ค. 2546 1500701315001 0

25 0480 เด็กหญิง สุภกร อุดมมหาไพร 31 ม.ค. 2547 1580401282051 0

26 0485 เด็กหญิง ลภัสรดา พรสิทธิ์ 2 ส.ค. 2546 1589900129133 0

27 0487 เด็กหญิง ประภานิช ปาจีคำ 8 ก.ย. 2546 1580401278313 0

28 0489 เด็กชาย ชนัต ศรีสุวรรณ 16 ส.ค. 2546 1580600097572 0

29 0491 เด็กหญิง จุรีรัตน์ ยงวนาพงศ์ 17 มิ.ย. 2543 7580600048325 0

30 0566 เด็กหญิง ณัฐกาญจ์ ยอดสุวรรณ์ 22 ก.ย. 2546 1589500003582 0

31 2229 เด็กหญิง พิรญาณ์ อภิบาลลวนา 9 มี.ค. 2547 1580401283481 0

32 2230 เด็กหญิง หยาดนำ้ฟ้า บงกชผ่องอำไพ 19 ต.ค. 2546 1580401279166 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 0371 เด็กหญิง ณัฐธยาณ์ สุระวัง 9 มิ.ย. 2545 1580401267575 0

2 0374 เด็กชาย อัสดง เจริญสิทธิ์ 16 มิ.ย. 2545 1580401267788 0

3 0378 เด็กหญิง ธาราพร ใจแสน 24 พ.ย. 2545 1580401271041 0

4 0382 เด็กหญิง สิรินันท์ ระคร 30 ก.ค. 2545 1509966218703 0

5 0384 เด็กชาย ภานุพงค์ ณะวรรณ์ 13 มี.ค. 2546 1209702097157 0

6 0386 เด็กชาย เกียรติภูมิ จันทร์แก้ว 16 มิ.ย. 2545 1580401267681 0

7 0387 เด็กหญิง เมษิญา ตาจุมปา 8 เม.ย. 2546 1580600095715 0

8 0388 เด็กชาย สุวิจักขณ์ กุมาทะ 3 ต.ค. 2545 1580401270142 0

9 0389 เด็กชาย ภูริณัฐ พันธุ์คำ 6 พ.ย. 2545 1580401270843 0

10 0390 เด็กชาย ชนสรณ์ กุลนา 15 ธ.ค. 2545 1509966247819 0

11 0391 เด็กหญิง วรนุช การานา 17 ก.ย. 2545 1580401269802 0

12 0394 เด็กชาย นครินทร์ เจริญจิตร 12 มิ.ย. 2546 1580401276124 0

13 0397 เด็กหญิง สุชญานันท์ ปิยรัตนสกุล 1 พ.ย. 2545 1580401270584 0

14 0398 เด็กหญิง ภัทรา ดีสมประสงค์ 13 พ.ย. 2545 1509966241543 0

15 0399 เด็กหญิง สิริลักษณ์ วงศ์น้อย 11 ธ.ค. 2545 1580401271530 0

16 0401 เด็กหญิง อรษา เชิดพงษ์พันธ์ 16 ก.พ. 2546 1580401273303 0

17 0403 เด็กหญิง สัณห์ฤทัย กาพัฒน์ 4 ม.ค. 2546 1580401272064 0

18 0407 เด็กชาย ธนทัต ปิ่นดอกไม้ 22 ก.ค. 2545 1580401268385 0

19 0415 เด็กหญิง ชารีวรรณ ศรีศิลป์ 18 ก.ค. 2545 1509966216671 0

20 0482 เด็กหญิง รัชญากานจน์ ผลจันทร์ 30 พ.ย. 2545 1580401271301 0

21 0495 เด็กหญิง พนิดา สุรินทร์ตา 1 พ.ย. 2545 1648800001591 0

22 0570 เด็กชาย นันทวัฒน์ ปองธารทอง 6 ก.ค. 2544 1580401259157 0

23 2231 เด็กหญิง ญาณิศา สืบพงศ์เอื้อ 23 ส.ค. 2545 1509966224771 0

24 2232 เด็กหญิง จิราภา ศักดิ์เกียรติยศ 30 มี.ค. 2546 1630500158579 0

25 2233 เด็กหญิง สิรภัทร จินะกัณฑ์ 14 ธ.ค. 2545 1579900992125 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 0369 เด็กหญิง พรหมพร พืชพรรณ์ 15 ม.ค. 2546 1580401272447 0

2 0370 เด็กหญิง วรินธร ธิตา 22 ธ.ค. 2545 1509966249145 0

3 0372 เด็กหญิง ธันย์ชนก ยิ้มกมล 15 ก.ค. 2545 1580401268334 0

4 0379 เด็กชาย อิทธิกร ช่อโถ 23 ต.ค. 2545 1159900388426 0

5 0380 เด็กชาย ชัยพร ขันบุตรศรี 20 เม.ย. 2546 1589500002527 0

6 0381 เด็กชาย ณัฐพล จันทา 29 ม.ค. 2546 1580401272862 0

7 0393 เด็กชาย ธีธัช พลรัฐ 23 พ.ค. 2546 1509966278901 0

8 0395 เด็กหญิง ชนากานต์ ชื่นชูไพร 29 ส.ค. 2545 1509966225629 0

9 0396 เด็กหญิง ชญานิศ ปันทวัง 18 เม.ย. 2546 1509966271698 0

10 0400 เด็กหญิง พิมพ์มาดา หมื่นตาบุตร 14 ก.พ. 2546 1580401273265 0

11 0402 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ หยกวิเชียรรัตน์ 25 มี.ค. 2546 1580401274211 0

12 0404 เด็กหญิง ชนนิกานต์ วิมล 18 เม.ย. 2546 1580401274938 0

13 0406 เด็กชาย ฐณภูมิ ผู้อภิบาล 13 เม.ย. 2546 1509966270772 0

14 0409 เด็กชาย นันทวัฒน์ วิเศษขัน 15 ต.ค. 2545 1580401270461 0

15 0411 เด็กชาย พรศักดิ์ เพชรพญาไพร 26 พ.ย. 2545 1580401271254 0

16 0412 เด็กหญิง มิ่งกมล พันธุรัตน์ 23 ก.พ. 2546 1580401273591 0

17 0414 เด็กหญิง ชัญญาวีร์ ศรีศิลป์ 18 ก.ค. 2545 1509966216689 0

18 0416 เด็กหญิง กัลยรัตน์ บุญทิพย์ 8 มี.ค. 2546 1580401273940 0

19 0417 เด็กหญิง ศิณีนาฏ จันน้อย 26 ต.ค. 2545 1580401270533 0

20 0496 เด็กชาย สมบัติ จีรกุลเดช 9 มิ.ย. 2545 8580673000886 0

21 0569 เด็กชาย โยนาห์ บงกชชลาลัย 23 ก.ย. 2545 1589500001628 0

22 0583 เด็กหญิง เปี่ยมสุข คีรีไกวัล 3 มิ.ย. 2545 1509966209364 0

23 2047 เด็กชาย สุทธิชัย ถาวรทรัพย์สุข 9 ส.ค. 2545 1589500001407 0

24 2234 เด็กหญิง ศุภิสรา คำใส 10 พ.ค. 2546 1580401275306 0

25 2235 เด็กหญิง ปิยธิดา ใจวอน 20 มี.ค. 2546 1509966267470 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 0313 เด็กหญิง สิราณี เครือวัลย์ 3 ส.ค. 2544 1589500000095 0

2 0314 เด็กหญิง โชติกา สารียอด 8 ก.พ. 2545 1580401264266 0

3 0318 เด็กหญิง วรินดา นนทิภาวณิชย์ 12 ม.ค. 2545 1580401263774 0

4 0319 เด็กหญิง ตวงทิพย์ จาระมัย 15 มิ.ย. 2545 1659902133102 0

5 0320 เด็กชาย อภิสิทธิ์ หยกลักษณะไพร 14 ธ.ค. 2544 1580600091493 0

6 0321 เด็กชาย ชินบัญชร แสนใจ 30 เม.ย. 2545 1580401266412 0

7 0323 เด็กชาย จักริน ศิริฐา 23 ธ.ค. 2544 1510101397589 0

8 0324 เด็กชาย ปิยังกูร วงค์คำลือ 26 ส.ค. 2544 1580401260180 0

9 0325 เด็กชาย มรดก โชคฤทัยวัลย์ 18 มี.ค. 2545 1580600092902 0

10 0327 เด็กชาย วันพิศุทธิ์ สงวนศิลป์ 28 พ.ย. 2544 1579900947499 0

11 0328 เด็กชาย คริษฐ์ กุหลาบพนา 7 มิ.ย. 2544 1580401258363 0

12 0330 เด็กชาย ซามูเอล บุญบรรดาล 7 พ.ย. 2544 1580401262042 0

13 0333 เด็กชาย ภูมิสิทธิ์ บุญพอ 28 ก.ย. 2544 1509966159561 0

14 0334 เด็กชาย ธนณัฐ เชยชุ่ม 6 ส.ค. 2544 1509966148284 0

15 0338 เด็กหญิง ธนัชพร ปิ่นประยูร 25 ก.พ. 2545 1580401264991 0

16 0339 เด็กหญิง ปรีดิพัทธ์ พรหมศรี 21 ส.ค. 2544 1580401260104 0

17 0341 เด็กหญิง ภัทรีญา สรณะ 18 ต.ค. 2544 1589500000125 0

18 0342 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ใฝ่เสรี 23 ก.ค. 2544 1580401259459 0

19 0347 เด็กชาย ณัฐนันท์ กระจายความรู้ 19 มิ.ย. 2544 1580401258550 0

20 0353 เด็กชาย นวพรรษ พงษ์เขียว 20 ส.ค. 2544 1580401260074 0

21 0354 เด็กชาย อธิษฐาน แก้วใส 16 ก.พ. 2545 1580401264631 0

22 0356 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ นามเอี่ยม 4 มิ.ย. 2545 1580401267303 0

23 0360 เด็กชาย พีรพัฒน์ รัตนชัย 29 พ.ค. 2545 1509966207167 0

24 0473 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ปวงคำคง 19 ก.ค. 2544 1580401259297 0

25 0479 เด็กหญิง นพมาศ นันทสมบูรณ์ 31 ต.ค. 2544 1580401261968 0

26 0484 เด็กชาย ทักษิณ วิษณุกรรม 8 ธ.ค. 2544 1580401262867 0

27 2236 เด็กหญิง กนกรัตน์ เมืองมัจฉา 27 มี.ค. 2545 1580401265653 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 0311 เด็กหญิง รัชฎาพันธ์ บุญช่วย 20 มิ.ย. 2544 1580500118608 0

2 0317 เด็กหญิง ธัญญาณัฐ ตระกูลรัมย์ 20 ธ.ค. 2545 1119902095248 0

3 0322 เด็กชาย จิรัฎฐ์ ศิริกุลปิยรัตน์ 31 มี.ค. 2545 1509966196351 0

4 0326 เด็กชาย ณตฐพล คำทาง 16 ก.ค. 2544 1580401259254 0

5 0329 เด็กชาย ณัฐชนน เรือนเถิน 10 ธ.ค. 2544 1639800278136 0

6 0331 เด็กชาย ธนากร ปัญญา 4 มี.ค. 2545 1580401265327 0

7 0332 เด็กชาย กัณณพนต์ ทองสวัสดิ์ 28 ม.ค. 2545 1509966185236 0

8 0335 เด็กหญิง มนัญชยา ฐิตินิรันดร์ 24 ส.ค. 2544 1104300429143 0

9 0337 เด็กหญิง เพชรไพลิน วรรณพรหม 14 ก.พ. 2545 1580401264452 0

10 0340 เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ สุขเกษม 8 พ.ค. 2545 1500701298735 0

11 0344 เด็กหญิง ปาณิสรา จำรัส 9 เม.ย. 2545 1560101543712 0

12 0348 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปันทวัง 21 เม.ย. 2545 1580401266293 0

13 0350 เด็กชาย ธนพัฒน์ คนองศรี 2 พ.ย. 2544 1509966166720 0

14 0351 เด็กชาย สุรพัศ คงมีคอน 14 ก.พ. 2545 1580401264681 0

15 0352 เด็กชาย ธันยา มุลพรม 20 พ.ย. 2544 1580401262409 0

16 0355 เด็กชาย จุลลพล หมูคำ 28 ธ.ค. 2544 1580401263294 0

17 0357 เด็กชาย สุริยะ ประดับภูทอง 29 มิ.ย. 2545 1509966195797 0

18 0358 เด็กชาย นรวิช เบ้าสมศรี 17 ก.ค. 2544 1660800096056 0

19 0359 เด็กหญิง สุทธิดา ดลราศรี 28 มี.ค. 2545 1417400011329 0

20 0361 เด็กหญิง ปวรวรรณ ประเสริฐสังข์ 6 พ.ย. 2544 1509966167947 0

21 0362 เด็กหญิง จิรัชยา ศรีมาลี 13 ธ.ค. 2544 1580401262948 0

22 0364 เด็กหญิง ศิลา สุขคำนึง 2 ส.ค. 2544 1580401264673 0

23 0419 เด็กหญิง กรรณิกา พุทธวงศ์ 10 มิ.ย. 2545 1580401267478 0

24 0471 เด็กชาย พรรณเชษฐ์ รักชาติพงศ์พันธ์ 15 ต.ค. 2544 1580401261585 0

25 0486 เด็กชาย อนุพงษ์ เสือชูชีพ 23 ส.ค. 2545 1630500136931 0

26 0571 เด็กชาย เอกรัตน์ ผาติพัฒนนันท์ 24 ธ.ค. 2544 1580401263456 0

27 0584 เด็กหญิง นันทนัช จันทรยุทธ 5 พ.ย. 2544 1580401262069 0

28 2237 เด็กชาย จิรายุ ถานะการ 21 พ.ค. 2545 1820501205196 0

ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน 0=ปกติ

1 0251 เด็กชาย จิรกิตติ์ ปันโน 15 ต.ค. 2543 1580401251547 0

2 0254 เด็กชาย สรรเสริญ สิริจินดาวรรณ 26 ธ.ค. 2543 1509966104813 0

3 0256 เด็กชาย พีรณัฐ โสภานะ 3 ม.ค. 2544 1580401254155 0

4 0257 เด็กชาย กมลภพ โพธิ 8 ม.ค. 2544 1580401254198 0

5 0258 เด็กชาย ภูริณัฐ ธรรมเนียมต้น 1 มี.ค. 2544 1580500114840 0

6 0259 เด็กชาย ชูรนันท์ วงศ์คีรีสกุล 2 มี.ค. 2544 1580401255909 0

7 0261 เด็กชาย อัศวิน นาวารี 14 มิ.ย. 2544 1580401258509 0

8 0263 เด็กหญิง ปณิตา จันทราษฎร์ 26 พ.ค. 2543 1580401248350 0

9 0266 เด็กหญิง พิมพ์สุภา ษมาชัยพรดี 13 ก.ย. 2543 1550800064911 0

10 0267 เด็กหญิง ชุติมตา ชื่นชูไพร 22 ก.ย. 2543 1509966084685 0

11 0268 เด็กหญิง กมลพรรณ อินตา 27 พ.ย. 2543 1589900115124 0

12 0269 เด็กหญิง รัศมีจันทร์ ปันรูป 14 ธ.ค. 2543 1580401253353 0

13 0270 เด็กหญิง พิมพ์ชนก หมื่นตาบุตร 14 ม.ค. 2544 1520101164291 0

14 0271 เด็กหญิง กุลจิรา ทานา 22 ก.พ. 2544 1509966117231 0

15 0272 เด็กหญิง อธิษฐาน เปาหย่า 11 เม.ย. 2544 1580401256948 0

16 0273 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ริยะสาร 15 พ.ค. 2544 1589900117615 0

17 0274 เด็กหญิง มานิตา คำแดง 1 พ.ค. 2544 1580401257669 0

18 0275 เด็กชาย ฉัตรบดินทร์ เตชะตา 26 เม.ย. 2544 1580401257529 0

19 0276 เด็กชาย ศิริพงศ์ มานะจิต 11 ส.ค. 2543 1580401250290 0

20 0277 เด็กชาย ธัญพิสิทธิ์ แก้วปราณี 22 ส.ค. 2543 1580401250435 0

21 0278 เด็กชาย กิตติพศ สิมวิเศษ 8 ส.ค. 2543 1103703098179 0

22 0280 เด็กชาย มโนพรต ศรีรัตนพัฒน์ 8 ม.ค. 2544 1580401254180 0

23 0281 เด็กชาย ปรเมษฐ์ อินต๊ะหงส์ 17 ม.ค. 2544 1580401254503 0

24 0282 เด็กชาย กฎกฤษ รัตนวงศ์ 19 ม.ค. 2544 1580200076730 0

25 0283 เด็กชาย ธนัช ฐานวาทีสกุล 30 ม.ค. 2544 2500201033722 0

26 0284 เด็กชาย ปวีณ์ ธุระเสน 5 เม.ย. 2544 1589900117062 0

27 0285 เด็กชาย บริสุทธิ์ กวางทู 19 เม.ย. 2544 1580401259092 0

28 0286 เด็กชาย พีรเชษฐ์ อินทรัตน์ 26 เม.ย. 2544 1509966129671 0

29 0287 เด็กชาย ปรเมศร์ ตรีศรี 22 พ.ค. 2544 1580401258169 0

30 0288 เด็กชาย ชนกันต์ กุลนา 3 มิ.ย. 2544 1509966137967 0

31 0289 เด็กหญิง ศุทธินี จิตตาดู 11 ก.ค. 2543 1580401250176 0

32 0290 เด็กหญิง เกทเสมนี ศิลปะไพรวรรณ 21 ส.ค. 2543 1580401250338 0

33 0291 เด็กหญิง ณัฐมล หอมนาน 5 ก.ย. 2543 1580401250681 0

34 0293 เด็กหญิง ณกมณ คำมาลา 18 ก.ย. 2543 1580401250923 0

35 0294 เด็กหญิง มาลินี ชีพพานิช 5 ต.ค. 2543 1580401251377 0

36 0295 เด็กหญิง วรดา พันธุ์คำ 1 พ.ย. 2543 1102003221660 0

37 0297 เด็กหญิง ธันย์ชนก บุญเป็ง 4 ธ.ค. 2543 1580401253281 0

38 0298 เด็กหญิง นาทนรินทร์ อินทะรังษี 4 ธ.ค. 2543 1580600081111 0

39 0299 เด็กหญิง สุคนธ์ทิพย์ เทียนชัยพนา 18 ม.ค. 2544 1580401254431 0

40 0308 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ตระกูลรัมย์ 23 พ.ย. 2543 1119901951884 0

41 0310 เด็กชาย อนุสรณ์ เครือวัลย์ 6 ม.ค. 2543 1580500110321 0

42 0316 เด็กชาย เกียรติภูมิ พุทธานุเสกสรร 20 ก.พ. 2544 1580401255666 0

43 0368 เด็กหญิง นันท์นภัส บุญสม 23 เม.ย. 2544 1104500028100 0

44 0422 เด็กชาย ธาราดล บุญมาเลิศ 4 พ.ย. 2543 1104300337681 0

45 0477 เด็กชาย จตุรภัทร มหาชัย 25 มี.ค. 2544 1580401256409 0

46 0572 เด็กชาย กฤษ งามเจริญ 30 ต.ค. 2543 1589900114667 0

47 0576 เด็กชาย ปริญญ์ ฤทธิไตรภพ 9 เม.ย. 2544 1419901988831 0