ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2548
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548
 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับประกาศเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2548

กีฬาสี ปีการศึกษา 2548

กีฬาสี ปีการศึกษา 2548

กีฬาสี ปีการศึกษา 2548

กีฬาสี ปีการศึกษา 2548

กีฬาสี ปีการศึกษา 2548

กีฬาสี ปีการศึกษา 2548

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549

กีฬาสี ปีการศึกษา 2548

กีฬาสี ปีการศึกษา 2548

ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ปีการศึกษา 2548

งานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2548 วันที่ 11 สิงหาคม 2548

ลูกเสือสำรอง (นักเรียน รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2548

ลูกเสือสำรอง (นักเรียน รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2548

ลูกเสือสามัญ ( นักเรียน รุ่นที่ 1 ) ปีการศึกษา 2548