ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา
งานจิตรกรรม
ผลงานชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นตัวแทนไปเข้าประกวดแข่งขันที่ จ.เชียงราย
งานจิตรกรรม
แสงและเงา โดย...เด็กหญิงนันทิกา   ประดับภูทอง
งานจิตรกรรม
แสงและเงา "มือ"   โดย  เด็กหญิงชุติมตา   ชื่นชูไพร  ชั้น ปง5/2
งานจิตรกรรม
แสงและเงา "มือ"  โดย  เด็กหญิงมาลินี   ชีพพานิช  ชั้น ป.5/1
งานจิตรกรรม
แสงและเงา  "ผ้ายับ"  โดย... เด็กหญิงชุติมตา   ชื่นชูไพร  ชั้น ป.5/2
งานจิตรกรรม
โลกร้อน
งานจิตรกรรม
ภาวะโลกร้อน....โดย เด็กหญิงธาราชัย  ใจแสน , เด็กหญิงธนัชชา  พะก่าโต , เด็กหญิงศัตนันนท์  วัฒนธรรม
งานจิตรกรรม
ภาวะโลกร้อน
ระดับประถมศึกษา
file:///D:/3580500058288-Warawut-Wutthi/Warawut%20_files/