ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

เปี่ยมคุณธรรม  มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

 

เอกลักษณ์

คุณธรรมดี  วิชาการเด่น