ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวสันต์ เตปิน
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และครูผู้ช่วยชั้น ป.5
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทักษพร ขันแก้ว
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ครูผู้ช่วยชั้น ป.3