กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวสันต์ เตปิน
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และครูผู้ช่วยชั้น ป.5
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวทักษพร ขันแก้ว
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ครูผู้ช่วยชั้น ป.3
เบอร์โทร : 0967469233
อีเมล์ : doramonjeab15765@gmail.com