ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวสันต์ เตปิน
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง และครูผู้ช่วยชั้น ป.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิไลพร ภักดิ์ปาน
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3