ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเผ่าพล เผ่าพันธุ์เหนือ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัยวรินทร์ สืบเชื้อเชียรกุล
ตำแหน่ง : รองประธานฯ และเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรปรัชญ์ ทัดทูน
ตำแหน่ง : รองประธานฯ และเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรวิทย์ ปริสาวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณิสา อินทะลา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนงณภัส ผัดตันตุ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายตงฉิน อุณพรรณ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทภัค กิตติมา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม/นันทนาการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาริสา รักษาจรรยา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม/นันทนาการ
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยศกร วรรณวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิธิยา นุตะเรืองรุจน์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงประภัสรา ทับกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภูริชญา มะโนธรรม
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันติชา ขจรศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายจิตอาสา
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอธิชา นิธิมณีสกุล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายจิตอาสา
ระดับชั้น : ป.5/1